CẢM NGHIỆM SỐNG LC - THỨ NĂM TUẦN G. SINH Print

qua1955 .
Lễ Thánh Têphanô, PHÓ TẾ tử vì đạo đầu tiên

Chia sẻ Lời Chúa - Thứ Năm 26-12-19

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mátthêu. (10: 17-22)

Ngày ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: "Các con hãy coi chừng người đời. Họ sẽ nộp các con cho công nghị, họ sẽ đánh đòn các con nơi hội đường. Vì Ta, các con sẽ bị điệu đến trước vua quan, để làm chứng trước mặt họ và các dân. Nhưng khi người ta nộp các con, các con chớ lo lắng phải nói sao và nói gì, vì không phải các con nói, nhưng là Thánh Thần của Chúa Cha các con sẽ nói thay cho. Anh sẽ nộp em cho người ta giết; cha sẽ nộp con; con cái chống đối cha mẹ và làm cha mẹ phải chết. Vì Ta, các con sẽ bị mọi người ghét bỏ, nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, sẽ được cứu rỗi."

CẢM NGHIỆM SỐNG VÀ CHIA SẺ:

Trong những ngày lễ kỷ niệm sinh nhật của Chúa Giêsu, nhiều người nhận biết tình yêu của Thiên Chúa. "Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời."(Ga. 3, 16)

Thánh Têphanô đã tin vào Chúa Giêsu và giữ trọn niềm tin đến hơi thở cuối cùng. Thánh Têphanô đã được ban thưởng khi nhìn thấy thiên đàng trước khi chết. "Kìa, tôi xem thấy trời mở ra, và Con Người đứng bên hữu Thiên Chúa."(CV. 7, 56)

Chúa Giêsu phán: "Vì Ta, các con sẽ bị mọi người ghét bỏ, nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, sẽ được cứu rỗi."(Mt. 10, 22) Danh thánh "Giêsu" có nghĩa là ơn cứu rỗi. Thánh Têphanô đã "được tràn đầy Thánh Thần, nhìn lên trời, đã xem thấy vinh quang của Thiên Chúa, và Đức Giêsu đứng bên hữu Thiên Chúa."(CV. 7, 54) Ông cầu nguyện rằng: "Lạy Chúa Giêsu, xin đón nhận linh hồn con"(CV. 59).

*SUY TƯ VÀ QUYẾT TÂM HÀNH ĐỘNG: Thiên Chúa là tình yêu và sự thật. Những gì Chúa Giêsu phán dạy vẫn luôn là sự thật. Bất cứ ai tin vào Chúa Giêsu và trung thành với Ngài đến phút cuối cùng được cứu rỗi như thánh Têphanô.

Kính Thánh Têphanô tử vì đạo! Xin cầu cho chúng con.

Bình an của Chúa Kitô!

Đa-Minh Quang Hoàng, người Kitô hữu.

--

Feast of Saint Stephen, first martyr

Bible sharing - Thursday 12-26-19

Gospel MT 10: 17-22

Jesus said to his disciples: "Beware of men, for they will hand you over to courts and scourge you in their synagogues, and you will be led before governors and kings for my sake as a witness before them and the pagans. When they hand you over, do not worry about how you are to speak or what you are to say. You will be given at that moment what you are to say. For it will not be you who speak but the Spirit of your Father speaking through you. Brother will hand over brother to death, and the father his child; children will rise up against parents and have them put to death. You will be hated by all because of my name, but whoever endures to the end will be saved."
Reflection!
In celebration of the birth of Jesus, many people acknowledge the love of God. "Whoever believes in him will not be condemned, but whoever does not believe has already been condemned, because he has not believed in the name of the only Son of God."(Jn. 3, 16)
St. Stephen believed in Jesus and held his faith to his last breath. St. Stephen was rewarded for seeing the heavens before his death. "Behold, I see the heavens opened and the Son of Man standing at the right hand of God."(Atcs 7, 56)
The name "Jesus" means salvation. St. Stephen was "filled with the holy Spirit, looked up intently to heaven and saw the glory of God and Jesus standing at the right hand of God."(Acts 7, 54) He called out, "Lord Jesus, receive my spirit."
God is love and truth. What Jesus said must be true. Anyone believes in Jesus and be faithful to Him to the last minute would be saved like St. Stephen.
St. Stephen, the martyr! Pray for us.
Peace of Christ!
Bro. Dominic Quang Hoang, a Christian.

--------------------------------