CẢM NGHIỆM SỐNG LC - THỨ HAI CN1MV-C Print

qua1955 .
Dec 1 at 6:55 PM


CẢM NGHIỆM SỐNG&Chia sẻ Lời Chúa - Thứ Hai 2-12-19

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mátthêu. (MT 8: 5-11)

Khi ấy, Chúa Giêsu vào thành Capharnaum, thì có một viên đại đội trưởng đến thưa Chúa rằng: "Lạy Thầy, thằng nhỏ nhà tôi đau nằm ở nhà, nó bị tê liệt và đau đớn lắm!" Chúa Giêsu phán bảo ông rằng: "Tôi sẽ đến chữa nó". Nhưng viên đại đội trưởng thưa Người rằng: "Lạy Thầy, tôi không đáng được Thầy vào dưới mái nhà tôi, nhưng xin Thầy chỉ phán một lời, thì thằng nhỏ của tôi sẽ lành mạnh. Vì chưng, cũng như tôi chỉ là người ở dưới quyền, nhưng tôi cũng có những người lính thuộc hạ, tôi bảo người này đi thì anh đi; tôi bảo người kia đến thì anh đến; tôi bảo gia nhân làm cái này thì nó làm!" Nghe vậy, Chúa Giêsu ngạc nhiên và nói với những kẻ theo Người: "Quả thật, Ta bảo các ngươi, Ta không thấy một lòng tin mạnh mẽ như vậy trong Israel. Ta cũng nói cho các ngươi biết rằng: nhiều người từ phương đông và phương tây sẽ đến dự tiệc cùng Abraham, Isaac và Giacóp trong nước trời. Còn con cái trong nước sẽ bị vứt vào nơi tối tăm bên ngoài, ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng."

TÔI ĂN - NHAI VÀ NUỐT LỜI CHÚA

Mặc dù viên sĩ quan có quyền ra lệnh cho binh lính phải tuân lệnh mình, ông vẫn không thể giúp đỡ người đầy tớ của ông. Tình yêu và sức mạnh của con người chỉ có giới hạn nhưng với Thiên Chúa thì quyền năng Ngài là vô hạn và tình Ngài thì vô biên.

Viên sĩ quan đã khiêm tốn ở hai khía cạnh. Một là ông nhận biết quyền lực của mình chỉ có giới hạn. Hai là ông đã hạ mình xuống với Chúa Giêsu. "Lạy Chúa, con không đáng được Chúa ngự vào nhà con."(Mt. 8, 8)

Tôi đã học được gì từ viên sĩ quan này? Một tình yêu đích thực, một sự khiêm nhường thực sự và một đức tin mạnh mẽ vào Chúa Giêsu đóng vai trò quan trọng để được lãnh nhận ơn cứu rỗi của Thiên Chúa.

Lời nói đầy quyền năng của Chúa Giêsu không chỉ chữa lành các bệnh nhân, trục xuất quỉ dữ, nâng dậy kẻ chết ... mà còn ban sự sống đời đời cho bất cứ ai tin vào Ngài.

Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, Đấng cứu độ trần gian. Thánh Phêrô thưa với Chúa Giêsu rằng: "Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời."(Ga. 6, 68)

Bình an của Chúa Kitô!

Đa-Minh Quang Hoàng, người Kitô hữu.

--

Bible sharing - Monday 12-2-19

Gospel MT 8: 5-11

When Jesus entered Capernaum, a centurion approached him and appealed to him, saying, "Lord, my servant is lying at home paralyzed, suffering dreadfully." He said to him, "I will come and cure him." The centurion said in reply, "Lord, I am not worthy to have you enter under my roof; only say the word and my servant will be healed. For I too am a man subject to authority, with soldiers subject to me. And I say to one, 'Go,' and he goes; and to another, 'Come here,' and he comes; and to my slave, 'Do this,' and he does it." When Jesus heard this, he was amazed and said to those following him, "Amen, I say to you, in no one in Israel have I found such faith. I say to you, many will come from the east and the west, and will recline with Abraham, Isaac, and Jacob at the banquet in the Kingdom of heaven."

Reflection!

Although a centurion had his authority to order his soldiers to obey him, he could not be able to help his servant. Human love and power are limited, but with God his power is infinite and love is infinite.

A centurion was humble himself in two aspects. He acknowledged his power limitted. He was humble himself to Jesus. He said, "Lord, I am not worthy to have you enter under my roof; only say the word and my servant will be healed."(Mt, 8, 8)

What did I learn from this centurion? A true love, a real humility and a strong faith in Jesus play the important roles in recieving the salvation of God.

The power of Jesus' word did not only heal the sick, expelled demons, raised up the dead... but also gives eternal life for whoever believes in Him.

Jesus is the Son of God, a Savior of the world. Simon Peter answered him, "Master, to whom shall we go? You have the words of eternal life."(Jn. 6, 68)

Peace of Christ!
Dominic Quang Hoang, a Christian.

--------------------------