SONG VA CHIA SE LOI CHUA -CN32TN-C SONG HY VONG Print

SỐNG VÀ CHIA SẺ LỜI CHÚA-CN32TN-C
Chủ đề : DỰA VÀO LỜI CHÚA ĐỂ HY VỌNG
Các Gia đình-Nhóm-Qúy chức-Hội đoàn...cần ngồi lại chia sẻ kinh nghiệm Sống Sống trước họăc sau Thánh Lễ, đễ mỗi tín hữu dần dần trở nên giống Chúa trong lời nói, phản ứng, hành động. Nhìn vào đó, mọi người sẽ thấy ta là Môn đệ của Ngài.

ducme4

A- Mọi người cùng chia sẻ dưới sự dẫn dắt của Thánh Linh:
Bài đọc 1: Sách Ma-ca-bê 7:1-2; 9-14= Chúng tôi sẽ sống lại:
Câu chuyện kể có bảy anh em bị bắt cùng với bà mẹ, người anh đã lên tiếng nói với vua An-ti-ô-khô: "Vua muốn tra hỏi chúng tôi cái gì? Vua muốn biết điều gì? Chúng tôi sẵn sàng thà chết chẳng thà vi phạm luật pháp của cha ông chúng tôi." (câu 2)
Người anh đã cho biết nếu chúng tôi chết vì luật pháp của vua vũ trụ, thì Người cũng sẽ cho chúng tôi sống lại. Tất cả bốn anh em đã bị tra tấn dã man; nhưng họ cùng một lòng, can đảm nói với vua là chúng tôi: "Thà chết vì tay người đời đang khi dựa vào Lời Thiên Chúa mà hy vọng sẽ được Người cho sống lại..." (x. câu 9-14)
1/ Cách tôi đang chống lại những bất công trong hoàn cảnh hiện tại?
2/ Những câu Kinh Thánh nào giúp bạn can đam vượt qua sóng gió?

Bài đọc 2: 2 Thê-xa-lô-nica 2:16-17;3:1-5)= Yên ủi và Sức mạnh:
Một trong những nét đẹp nhất của đức tin người Tín hữu là hy vọng vào tương lai. Phaolô đã khuyên những điều rất cần hôm nay là anh em hãy đứng vững và nắm giữ và thực hành Lời Chúa bằng lời nói hay bằng thư từ để yên ủi và nhắc bảo nhau: Xin Thiên Chúa là Cha, Đấng yêu thương đã dùng ân sủng mà ban cho chúng ta niềm an ủi bất diệt và niềm cậy trông vững mạnh. (câu 16-17)
Thánh Phaolô cũng tha thiết nhắc nhở bạn và tôi hãy tìm mọi cách phát triển Lời Chúa thật nhiều trong gia đình, cộng đoàn và xã hội: "Anh em hãy cầu nguyện cho chúng tôi, để Lời Chúa được phổ biến mau chóng và được tôn vinh..." (x. 2 Tx 3, 1-5)
1/ Những phương cách giúp người Tín hữu có niềm hy vọng tốt đẹp?
2/ Kế hoạch bạn đang nỗ lực phát triển Lời Chúa trong Gia đình?

Tin Mừng: Luca 20:27-38= Thiên Chúa của kẻ Sống:
Nhóm Xa-đốc là một nhóm người Do thái cao cấp trong các thầy tế lễ và giới qúi tộc giầu có.; nhưng họ trống rỗng, chỉ có hình thức. Họ chấp nhận thế giới vật chất và phản đối sự sống lại. cho nên Đức Giêsu nói với họ: Con cái đời này cưới vợ lấy chồng, chứ những ai được xét là đáng hưởng hạnh phúc đời sau và sống lại từ cõi chết, thì cưới vợ cũng chẳng lấy chồng." (câu 34-35)
Trước hết Chúa Giêsu muốn nhấn mạnh rằng tình trạng khi sống lại sẽ không giống như khi còn ở trên đất. Vì không có sự chết nên không cần phải nối dõi dòng giống, không cần phải sinh sản: "Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống. Vì đối Người, tất cả đều đang sống." (câu 38). Câu này Chúa cũng muốn nói với ta, nếu ai đang chết đi cho tội lỗi, ai đóng đanh tính xác thịt mình và thập giá cùng Đức Kitô là dứt khòat từ bỏ tội lỗi cùng các tật xấu và đam mê thì không phải chỉ sống lại sau khi chết, mà đã được sống lại với Chúa từ bây giờ rồi. Chúng ta sẻ được biến đổi, để nên giống Đức Kitô. (x. 1 Tx 4, 17-18)
1/ Làm sao tôi biết hằng ngày tôi hằng chết và sống lại với Đức Kitô?
2/ Đức Giêsu nói Thiên Chúa là Chúa của kẻ sống, ý dạy tôi điều gì?
3/ Làm sao để gia đình bạn và tôi được sống lại với Chúa từ bây giờ?

B- Câu Kinh Thánh bạn và tôi chọn Sống tuần này :
NGƯỜI KHÔNG PHẢI LÀ THIÊN CHÚA CỦA KẺ CHẾT, NHƯNG LÀ THIÊN CHÚA CỦA KẺ SỐNG. (Lc 20: 38)
(He is not God of the dead, but of the living.)
-Tôi không phạm tôi nữa là tôi đang sống lại với Chúa bây giờ.
-Bạn sống lại nhờ Lời ban sự sống và quyền năng của ThánhLinh

C- Tôi cầu nguyện và Sống cầu nguyện: (Prayer in Action)
Lạy Cha, thánh Phaolô đã tha thiết xin anh em cầu nguyện cho chúng tôi, để Lời Chúa được phổ biến mau chóng và được tôn vinh (2Tx 3,1). Mọi Tín hữu chúng con quyết tâm tổ chức học hỏi Kinh Thánh khắp trong các gia đình, giáo xứ và cộng đoàn, như Giáo hội đang cổ động hô hào từ Công đồng Vatican II hơn bốn chục năm qua. Con noi gương Mẹ Maria lắng nghe Lời Chúa và suy đi nghì lại trong lòng , để đem ra thực hành trong đời sống (Lc 2, 19)
* Chúng con cầu xin Chúa !!!

P/tế : GB Nguyễn Định * Mời thăm: www.ChiaseLoiChua.com