SỐNG VÀ CHIA SẺ LC - CN30TN-A = NỘI NGUYỄN Print

Jerome Nguyen Van Noi

CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN NĂM C (25/10/2020)

MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

"Toàn thể Lề luật và sách các Tiên tri đề vàu tóm lại trong hai giới răn đó"

I. DẨN VÀO LỜI CHÚA: TIN MỪNG MAT-THÊU 22, 1-14

"Mến Chúa và Yêu Người!" Chăc nhiều người sẽ phản ứng: "biết rồi nói mãi" Không sai! Nhưng dù bạn và tôi đều biết rồi, chúng ta vẫn phải nói mãi với nhau: "Mền Chúa và Yêu Người" là cốt lõi của đạo mà tôi và bạn chưa sống được như Chúa dậy nên vẫn phải nhắc bảo nhau dài dài.

Chúng ta hãy suy nghĩ về giới răn quan trọng này của Chúa Giêsu khi cử hành phụng vụ Chúa Nhật XXX Thường Niên Năm A.

II. LẮNG NGHE LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG MÁT-THÊU 22,34-40: Khi ấy, những người biệt phái nghe tiếng Chúa Giêsu đã làm cho những người Sađốc câm miệng, thì họp nhau lại, đoạn một người thông luật trong nhóm họ hỏi thử Người rằng: "Thưa Thầy, trong lề luật, giới răn nào trọng nhất?"

Chúa Giêsu phán cùng người ấy rằng: "Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là giới răn thứ nhất và trọng nhất. Nhưng giới răn thứ hai cũng giống giới răn ấy là: Ngươi hãy yêu thương kẻ khác như chính mình ngươi. Toàn thể Lề luật và sách các Tiên tri đều tóm lại trong hai giới răn đó".

III. TÌM HIỂU VÀ SUY NIỆM LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG MÁT-THÊU 22,1-14:

3.1 Yêu mền Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi: Vì Thiên Chúa là Đấng đã dựng nên con người và vũ trụ; vì Thiên Chúa là D(ấng Quan Phòng chăm lo cho mọi loài mọi vật; vì Thiên Chúa là Đấng đã tha thứ mọi tội lỗi và cứu độ loài người; vì Thiên Chúa đã ban luật sống cho loàai người (luật lương tâm) và các Kitô hữu (luật Phúc Âm); vì Thiên Chúa đã thiết lập Hội Thánh và ở cùng các tín hữu trong Nhà Tạm và trong các Bí Tích v.v... Vì những lẽ đó mà Thiên Chúa đòi chúng ta phải yêu mến Ngài hết lòng, hết linh hòn và hết trí khôn; có nghĩa là yêu mến Ngài trên hết mọi sự và với tất cả khả năng và tất cả tiềm năng của chúng ta.

2.2 Yêu mến người khác như chính mình ngươi: Vì người khác tuy khác chúng ta nhiều thứ, nhưng cũng là con người được Thiên Chúa dựng nền và cứu độ; người khác cũng là hình ảnh của Thiên Chúa, là hiện thân của Chúa Giêsu Kitô, được Chúa Giêsu Kitô yêu thương và cứu chuộc như chính chúng ta. Vì thế Chúa Giêsu Kitô đòi chúng ta yêu người khác như chính bản thân mình.

IV. THỰC THI LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG MÁT-THÊU 22,1-14:

4.1 Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn thì đặt Thiên Chúa lên chỗ cao nhất, trang trọng và vinh dự nhất trong tâm trí và cuộc sống của chúng ta.

Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn thì không ngừng nỗ lực tìm ra thánh ý Chúa và thực hiện thánh ý ấy.

Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn thì dành ưu tiên cho việc lắng nghe Lời Chúa trong Thánh Kinh và trong tác động của Thánh Thần mà đem ra thực hành.

Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn thì sốt sáng gtham ự các Bí Tích nhất là Bí Tích Hòa Giảai và Thánh Thể để được sạch tội và đón nhận Mình Máu Thánh Chúa cách xứng hợp.

Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn thì không phạm tội mất lòng Chúa và xa lánh mọi dịp tội có thể làm chúng ta sa ngã.

Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn thì sống bác ái yêu thương, nhân từ, quảng đại với mọi người nhất là vớu người nghèo hèn trong xã hội.

4.2 Yêu mến nguời khác như chính mình thì muốn cho người khác được ấm

Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn thì sống bác ái yêu thương, nhân từ, quảng đại với mọi người nhất là vớu người nghèo hèn trong xã hội.

4.2 Yêu mến nguời khác như chính mình thì muốn cho người khác được ấm no hạnh phúc, được may mắn thành công, được tôn trọng và đánh giá cao như mình.

V. LỜI NGUYỆN CỦA CÁC TÍN HỮU [VỚI LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG MÁT-THÊU 22,1-14:

KHAI MỞ:

Lạy Thiên Chúa là Cha của Đức Giê-su Ki-tô và là Cha của chúng con, chúng con cảm tạ ngợi khen Cha vì Cha đã ban cho chúng con Chúa Giêsu Kitô là Con Cha, và là Chúa của chúng con. Chúng con xin dâng lên Cha lời cầu xin tha thiết của chúng con.

Ý VÀ LỜI CẦU NGUYỆN:

1.-«Thưa Thầy, trong lề luật, giới răn nào trọng nhất?» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho hết mọi người quan tâm đến việc tìm hiều xem giới răn nào quan trọng nhất đối với Thiên Chúa và con người.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

2.-«Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi" Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô, cho các Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục, Phó Tế và cho các Tu Sĩ Nam Nữ để các thành phần ấy của Dân Chúa biết yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn các vị ấy.

Xướng:: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

3.- «Ngươi hãy yêu thương kẻ khác như chính mình ngươi.» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho các Ki-tô hữu trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta và trong các cộng đoàn giáo xứ khác để mọi Kitô hữu biết sống yêu thương người khác như chính mình nhu Chúa Giêsu đã dậy.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

4.- «Toàn thể Lề luật và sách các Tiên tri đều tóm lại trong hai giới răn đó» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho tất cả mọi người lương cũng như giáo biết rằng "mến Chúa yêu người" là cùng đích của đời người.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

LỜI KẾT:

Lạy Thiên Chúa là Cha của Chúa Giêsu và là Cha của chúng con, chúng con xin chúc tụng ngợi khen và cảm tạ Cha, vì Cha đã ban cho chúng con Con Một Cha là Chúa Giêsu Kitô Con Cha, Đấng đã dậy chúng con biết giới răn của Đạo thánh là mến Chúa và yêu người.

Chúng con xin Cha ban cho chúng con một nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của giới răn cốt lõi ấy của Đạo Kitô, để chúng con thực hành mỗi ngày.

Chúng con cầu xin, nhờ công nghiệp Chúa Giêsu Kitô Con Cha, Chúa chúng con. Amen.

Sài-gòn ngày 23 tháng 10 năm 2020

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội

--