VAN HOA VA GIA DINH # 74 = CHUA DAY KE LAM CON Print

loi chua cho le me (2)
Vicky quy van vu

Lời Chúa Dạy Kẻ Làm Con

Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho. Xuất 20:12
Kẻ nào mắng cha hay mẹ mình, sẽ bị xử tử. Xuất h.21:17
Ai nấy phải tôn kính cha mẹ mình và giữ những ngày sa-bát Ta: Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi. Lêviký 19:3
Khi một người nào chửi cha mắng mẹ mình, thì phải bị xử tử: nó đã chửi rủa cha mẹ; huyết nó sẽ đổ lại trên mình nó. Lêviký 20:9
Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, như Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi có phán dặn, hầu cho ngươi được sống lâu và có phước trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho. PhụcTruyền 5:16

Đáng rủa sả thay người nào khinh bỉ cha mẹ mình! PhụcTruyền 27:16

Hỡi con, hãy nghe lời khuyên dạy của cha, Chớ bỏ phép tắc của mẹ con. Châmngôn 1:8

Hỡi con, hãy giữ lời răn bảo của cha, Chớ lìa bỏ các phép tắc của mẹ con. Châmngôn 6:20
Ngọn đèn của kẻ rủa cha mẹ mình sẽ tắt giữa vùng tăm tối mờ mịt. Châmngôn 20:20
Hãy nghe lời cha đã sanh ra con,Chớ khinh bỉ mẹ con khi người trở nên già yếu. Ch 23:22
Vì Đức Chúa Trời đã truyền điều răn nầy: Phải hiếu kính cha mẹ ngươi; lại, điều nầy: Ai mắng nhiếc cha mẹ thì phải chết.  Math 15:4
Hãy thảo kính cha mẹ  Math19:19a

Hỡi kẻ làm con cái, hãy vâng phục cha mẹ mình trong Chúa, vì điều đó là phải lắm. Hãy tôn kính cha mẹ ngươi (ấy là điều răn thứ nhất, có một lời hứa nối theo), hầu cho ngươi được phước và sống lâu trên đất.. Ephê sô 6:1-3
Hỡi kẻ làm con, mọi sự hãy vâng phục cha mẹ mình, vì điều đó đẹp lòng Chúa. Côlôse 3:20
Nhưng nếu bà góa có con hoặc cháu, thì con cháu trước phải học làm điều thảo đối với nhà riêng mình và báo đáp cha mẹ; vì điều đó đẹp lòng Đức Chúa Trời I Timôthê 5:4
Ta cũng nhớ đến đức tin thành thật của con, là đức tin trước đã ở trong Lô-ít, bà ngoại con, và trong Ơ-nít, mẹ con, ta chắc rằng nay cũng ở trong con nữa. II Tim 1: 5

Về phần con, hãy đứng vững trong những sự con đã đem lòng tin chắc mà học và nhận lấyvì
biết con đã học những điều đó với ai, và từ khi con còn thơ ấu đã biết Kinh thánh vốn có thể
khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Đức Chúa Jêsus Ki-tô (II Tim 3: 15-16)
Hãy nghe lời Cha đã sanh ra con; chớ khinh bỉ mẹ con khi người trở nên già yếu. Châm Ngôn 23:22

"Ước gì cha và mẹ con được hớn hở, và người đã sanh con lấy làm vui mừng." (Châm ngôn 23 : 25) A-men
May 9-14  Vicky quy van