mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay10864
mod_vvisit_counterHôm Qua8751
mod_vvisit_counterTuần Này48772
mod_vvisit_counterTuần Trước68630
mod_vvisit_counterTháng Này87924
mod_vvisit_counterTháng Trước248232
mod_vvisit_counterTất cả16968296

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)

CẢM NGHIỆM SỐNG LC- THỨ TƯ 01-4-2020 PDF Print E-mail

qua1955 .
Chia sẻ Lời Chúa - Thứ Tư 1-4-20

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. (Ga. 8 31-42)

CÙNG THAM DỰ TIỆC LỜI CHÚA

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với những người Do-thái đã tin nơi Ngài rằng: "Nếu các ngươi cứ ở trong lời Ta, các ngươi sẽ thật là môn đệ của Ta, và sẽ được biết sự thật, và sự thật giải thoát các ngươi". Họ thưa lại Người: "Chúng tôi là con cháu Abraham, và chưa bao giờ làm nô lệ ai cả. Tại sao ông lại nói "Các ngươi sẽ được tự do"?". Chúa Giêsu trả lời rằng: "Quả thật, quả thật, Ta bảo các ngươi: Hễ ai phạm tội, thì làm nô lệ cho tội. Mà tên nô lệ không ở mãi trong nhà; người con mới ở vĩnh viễn trong nhà. Vậy nếu Chúa Con giải thoát các ngươi, thì các ngươi sẽ được tự do thực sự. Ta biết các ngươi là con cháu Abraham, thế mà các ngươi lại tìm giết Ta: vì lời Ta không thấm nhập vào lòng các ngươi. Ta nói những điều Ta đã thấy nơi Cha Ta. Còn các ngươi, các ngươi làm điều các ngươi đã thấy nơi cha các ngươi". Họ đáp lại: "Cha chúng tôi chính là Abraham!" Chúa Giêsu nói: "Nếu thực các ngươi là con cháu Abraham, thì các ngươi làm công việc của Abraham! Nhưng các ngươi đang tìm giết Ta, là người đã nói cho các ngươi biết sự thật mà Ta nghe tự Thiên Chúa. Ðiều đó Abraham đã không làm! Các ngươi đang làm việc của cha các ngươi!" Họ lại nói: "Chúng tôi không phải là những đứa con hoang! Chúng tôi chỉ có một Cha là Thiên Chúa!" Chúa Giêsu nói: "Nếu Thiên Chúa là Cha các ngươi, thì các ngươi yêu mến Ta, vì Ta tự Thiên Chúa mà đến; vì Ta không tự mình mà đến, nhưng chính Ngài đã sai Ta đến."

BẠN VÀ TÔI ĂN-NHAI VÀ NUỐT LỜI CHÚA

Tội lỗi là gì? Tội lỗi là bất cứ điều gì xúc phạm đến Thiên Chúa trong suy nghĩ, lời nói, hành động, hành vi và trong những gì đã bỏ qua hay thiếu sót mà không làm. Không vâng lời Thiên Chúa là một tội lỗi như Adam và Eva không vâng lời Ngài. Khi tôi không tuân giữ điều răn của Thiên Chúa thì tôi phạm tội chống lại thánh ý Ngài.

Khi tôi phạm tội, tôi nợ Thiên Chúa cho đến khi Ngài tha thứ cho tội lỗi của tôi; nếu không, tôi vẫn là nô lệ cho tội lỗi. Chúa Giêsu đã nói: "Hễ ai phạm tội, thì làm nô lệ cho tội."(Ga. 8, 34) Những ai nô lệ cho tội lỗi sẽ không được vào Nước Trời.

"Mà tên nô lệ không ở mãi trong nhà; người con mới ở vĩnh viễn trong nhà."(Ga. 8, 35)

Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, Đấng cứu độ trần gian. Chúa Giêsu có thể tha thứ tội lỗi nếu bất cứ ai biết sám hối tội lỗi và tin vào Ngài sẽ thoát khỏi nô cho lệ tội lỗi. "Vậy nếu Chúa Con giải thoát các ngươi, thì các ngươi sẽ được tự do thực sự."(Ga. 8, 36)

Chúa Giêsu không chỉ là một trong những vị lãnh đạo tôn giáo trên thế giới mà còn là Con Thiên Chúa, Đấng cứu độ trần gian để cứu rỗi tất cả nhân loại tin vào Ngài thì thoát khỏi nô lệ cho tội lỗi. Đó là một sự khác biệt lớn để tôi tin vào Chúa Giêsu. Chỉ có Chúa Giêsu mới đổ máu mình từ thập giá để rửa sạch tội lỗi của thế gian. "Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá tội trần gian."(Ga. 1, 29)

Bất cứ ai muốn được giải thoát khỏi sự nô lệ cho tội lỗi đều phải lắng nghe và tuân giữ lời Chúa Giêsu vì lời ngài là sự thật. Lời của Chúa Giêsu là lời của Chúa Cha trên trời và Chúa Thánh Thần. Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ rằng: " Lời Thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống."(Ga. 6, 63)

Thánh Phêrô đã thưa với Chúa Giêsu: "Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. Phần chúng con, chúng con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa."(Ga. 6, 68-69) Lời của Chúa Giêsu là sự thật ban sự sống đời đời cho bất cứ ai tin và sống Lời Ngài. "Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa."(Lc. 11, 28)

Bạn và tôi có biết lắng nghe và sống theo Lời của Chúa Giêsu dạy như thế nào?

Bình an của Chúa Kitô!

Đa-Minh Quang Hoàng, người Kitô hữu.

--

Bible sharing - Wednesday 4-1-20

Gospel JN 8: 31-42

Jesus said to those Jews who believed in him, "If you remain in my word, you will truly be my disciples, and you will know the truth, and the truth will set you free." They answered him, "We are descendants of Abraham and have never been enslaved to anyone. How can you say, 'You will become free'?" Jesus answered them, "Amen, amen, I say to you, everyone who commits sin is a slave of sin. A slave does not remain in a household forever, but a son always remains. So if the Son frees you, then you will truly be free. I know that you are descendants of Abraham. But you are trying to kill me, because my word has no room among you. I tell you what I have seen in the Father's presence; then do what you have heard from the Father." They answered and said to him, "Our father is Abraham."Jesus said to them, "If you were Abraham's children, you would be doing the works of Abraham. But now you are trying to kill me, a man who has told you the truth that I heard from God; Abraham did not do this. You are doing the works of your father!" So they said to him, "We were not born of fornication. We have one Father, God." Jesus said to them, "If God were your Father, you would love me, for I came from God and am here; I did not come on my own, but he sent me."

Reflection:

What is sin? Sin is anything offending God in thought, word, action, behavior, and in what fails to do. Disobedience to the word of God is a sin like Adam and Eve disobeyed his word. When I did not obey God's commandments, I sinned against His will.

When I commit a sin, I owe it to God until God forgives my sin; otherwise, I am still a slave of sin. Jesus said, "Everyone who commits sin is a slave of sin."(Jn. 8,34) A sinner can not enter the Kingdom of God. "A slave does not remain in a household forever, but a son always remains."(Jn. 8, 35)

Jesus is the Son of God, a Savior of the world. Jesus can forgive sin if anyone who repents from sins and believes in Him will be free from a slave of sin. "So if the Son frees you, then you will truly be free."(Jn. 8, 36)

Jesus is not just one of the religious leaders in the world but he is the Son of God, a Savior of the world to save all humankind who believes in Him from a slave of sin. It is a big difference to make me believe in Jesus. Only Jesus shed his blood from the cross to wash away the sins of the world. "Behold, the Lamb of God, who takes away the sin of the world."(Jn. 1, 29)

Whoever wants to be freed from a slave of sins must listen and keep Jesus' word because his word is the truth. The word of Jesus is the word of the heavenly Father and the Holy Spirit. Jesus told his disciples, "The words I have spoken to you are spirit and life."(Jn. 6, 63)

Peter answered Jesus, "Master, to whom shall we go? You have the words of eternal life. We have come to believe and are convinced that you are the Holy One of God."(Ga. 6, 68-69) Jesus' word is the truth to give eternal life to anyone who believes and acts on it. "Blessed are those who hear the word of God and observe it."(Lk. 11, 28)

How do you and I listen and live Jesus' word?

Peace of Christ!

Dominic Quang Hoang, a Christian.

--------------------------------

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 10 of 176