Cảm Nghiệm Sống Lời Chúa
CAM NGHIEM SONG LOI CHUA # 2 PDF Print E-mail

          Lôøi Chuùa cho hoâm nay

       (Qua caùc traän baõo lôùn ñang xaûy ra)

 

Con trai con gaùi oâng ñang aên tieäc uoáng röôïu trong nhaø ngöôøi anh caû cuûa hoï, thì moät traän cuoàng phong töø beân kia sa maïc thoåi boác vaøo boán goùc nhaø; nhaø saäp ñeø treân ñaùm treû; hoï cheát heát, chæ coù mình toâi thoaùt naïn veà baùo cho oâng hay.

 

Baáy giôø oâng Gioaùp troãi daäy, xeù aùo mình ra, caïo ñaàu, saáp mình xuoáng ñaát, suïp laïy vaø noùi:

“ Thaân traàn truoàng sinh töø loøng meï, toâi seõ trôû veà ñoù cuõng traàn truoàng.

   Ñöùc Chuùa ñaõ ban cho toâi, Ñöùc Chuùa laïi laáy ñi:

   Xin chuùc tuïng danh Ñöùc Chuùa!”

 

                                                            (Saùch Job 1, 18-20)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Caûm nghieäm Soáng Lôøi Chuùa # 2:

                 ÑÖÙC TIN VAØ HAØNH ÑOÄNG

                           ---*****---

Ngöôøi ta khoâng theå nhìn thaáy Ñöùc Tin, vì noù khoâng phaûi laø vaät chaát. Noù coù thaät thuoäc theá giôùi Thaàn linh . Ngöôøi ta bieát noù nhôø qua nhöõng haønh ñoäng beân ngoaøi.

 

Thí duï: khi toâi dô tay leân caàu nguyeän aâm thaàm hoaëcø noùi lôùn tieáng vôùi Chuùa, hay toâi ñi saên soùc moät ngöôøi oám ñau v.v...Nhö theá, toâi thaáy Ñöùc Tin khoâng chæ coù ôû trong loøng thì chöa ñuû, maø coøn ñöôïc bieåu loä ra haønh ñoäng beân ngoaøi.

 

Ngöôøi Tín höõu Kitoâ tin vaøo Chuùa Kitoâ khoâng phaûi chæ ñi nhaø thôø giöõ luaätä ngaøy Chuùa nhaät û, roài döøng laïi ñaáy thì chaúng ích lôïi gì cho mình vaø anh em. Ñöùc Tin cuûa toâi cuõng vaäy, caàn ñöôïc troå sinh hoa traùi baèng vieäc laøm cho tha nhaân nöõa.

 

Vì theá, thaùnh Gia-coâ-beâ noùi: “Ñöùc Tin khoâng coù haønh ñoäng quaû laø Ñöùc Tin cheát.” ...         “Baïn thöû cho toâi thaáy theá naøo laø Tin maø khoâng haønh ñoäng; coøn toâi, toâi seõ haønh ñoäng ñeå cho baïn thaáy theá naøo laø Tin.     (Gc 2, 17-18)

 

                                                            PTế Định Sưu Tầm

 
CAM NGHIEM SONG LOI CHUA # 1 PDF Print E-mail

          CHAÂM NGOÂN CUÛA MOÏI TÍN HÖÕU

                              ----****----

1- Anh haõy neân göông maãu cho caùc Tín huõu veà lôøi aên tieáng   noùi, veà caùch cö xöû, Ñöùc Tin vaø loøng trong saïch.

 

2-   Haõy chuyeân lo ñoïc Saùch Thaùnh trong caùc buoåi hoïp, chuyeân caàn khuyeân nhuû vaø daïy doã.

 

3-   Ñöøng thôø ô vôùi Ñaëc suûng ñang coù nôi anh, Ñaëc suûng Thieân Chuùa ñaõ ban cho anh nhôø lôøi Ngoân söù, khi haøng Kyø muïc ñaët tay treân anh.

 

4-   Anh haõy tha thieát vôùi nhöõng ñieàu ñoù, chuyeân chuù vaøo ñoù, ñeå moïi ngöôøi nhaän thaáy tieán boä cuûa anh.

 

5-   Anh haõy thaän troïng trong caùch aên neát ôû vaø trong lôøi giaûng daïy. Haõy kieân trì trong vieäc ñoù. Vì laøm nhö vaäy, anh seõ cöùu ñöôïc chính mình, laïi coøn cöùu ñöôïc ngöôøi nghe anh giaûng nöõa.

 

                                                                    1 Tim 4, 12-16

      

 

 

 

 

 

 

         

                       

          CM NGHIM SNG LI CHUA # 1

 

                              MT HAY DM ?

 

   Moät giaùo sö thaàn hoïc vieát veà hai bình coù vaät loûng chöùa troâng thaät gioáng nhau.

 

   Khi nghieâng bình thöù nhaát, daám tuoân ra, khi nghieâng bình thöù hai maät traøn ra.

   Tuy hai bình troâng gioáng nhau; nhöng khi bò giao ñoäng, vaät chöùa thaät beân trong môùi bò loä ra.

   Trong luùc bình thöôøng haàu heát moïi ngöôøi ñeàu cö xöû raát lòch söï, khoâng thaáy gì baát nhaõ; nhöng khi maát bình tónh hoaëc böïc boäi baát ngôø, hoï môùi loä roõ baûn chaát thaät cuûa mình.

 

   Vaäy phaûn öùng cuûa baïn tröôùc aùp löïc cuõng coù theå noùi leân baûn chaát thaät cuûa baïn, baïn phaûn öùng theo Chuùa hay theo baûn naêng. Ñöùc Gieâsu noùi: “Vì loøng coù ñaày mieäng môùi noùi ra.” (Luca 6, 45)   - Xem quaû bieát caây (Mat 12-34)

 

   Ñieàu gì ñaõ xaûy ra töø trong loøng baïn – maät hay daám. Khi coù ai laøm ñieàu baïn khoâng thích, baïn phaûn öùng theo Chuùa hay theo baûn naêng – Baïn caàn lieân keát vôùi Chuùa baèng Caàu nguyeän ñeå Chuùa Thaùnh Thaàn höôùng daãn, Ngaøi seõ traøn ñaày baïn vôùi nhöõng haønh ñoäng toát ñeïp.

 

                                                           Ptế Định Sưu Tm

 

 
Cam nghiem Song Loi Chua # 2 PDF Print E-mail

Cam ng

          Lôøi Chuùa cho hoâm nay

       (Qua caùc traän baõo lôùn ñang xaûy ra)

 

Con trai con gaùi oâng ñang aên tieäc uoáng röôïu trong nhaø ngöôøi anh caû cuûa hoï, thì moät traän cuoàng phong töø beân kia sa maïc thoåi boác vaøo boán goùc nhaø; nhaø saäp ñeø treân ñaùm treû; hoï cheát heát, chæ coù mình toâi thoaùt naïn veà baùo cho oâng hay.

 

Baáy giôø oâng Gioaùp troãi daäy, xeù aùo mình ra, caïo ñaàu, saáp mình xuoáng ñaát, suïp laïy vaø noùi:

“ Thaân traàn truoàng sinh töø loøng meï, toâi seõ trôû veà ñoù cuõng traàn truoàng.

   Ñöùc Chuùa ñaõ ban cho toâi, Ñöùc Chuùa laïi laáy ñi:

   Xin chuùc tuïng danh Ñöùc Chuùa!”

 

                                                            (Saùch Job 1, 18-20)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Caûm nghieäm Soáng Lôøi Chuùa # 2:

                 ÑÖÙC TIN VAØ HAØNH ÑOÄNG

                           ---*****---

Ngöôøi ta khoâng theå nhìn thaáy Ñöùc Tin, vì noù khoâng phaûi laø vaät chaát. Noù coù thaät thuoäc theá giôùi Thaàn linh . Ngöôøi ta bieát noù nhôø qua nhöõng haønh ñoäng beân ngoaøi.

 

Thí duï: khi toâi dô tay leân caàu nguyeän aâm thaàm hoaëcø noùi lôùn tieáng vôùi Chuùa, hay toâi ñi saên soùc moät ngöôøi oám ñau v.v...Nhö theá, toâi thaáy Ñöùc Tin khoâng chæ coù ôû trong loøng thì chöa ñuû, maø coøn ñöôïc bieåu loä ra haønh ñoäng beân ngoaøi.

 

Ngöôøi Tín höõu Kitoâ tin vaøo Chuùa Kitoâ khoâng phaûi chæ ñi nhaø thôø giöõ luaätä ngaøy Chuùa nhaät û, roài döøng laïi ñaáy thì chaúng ích lôïi gì cho mình vaø anh em. Ñöùc Tin cuûa toâi cuõng vaäy, caàn ñöôïc troå sinh hoa traùi baèng vieäc laøm cho tha nhaân nöõa.

 

Vì theá, thaùnh Gia-coâ-beâ noùi: “Ñöùc Tin khoâng coù haønh ñoäng quaû laø Ñöùc Tin cheát.” ...         “Baïn thöû cho toâi thaáy theá naøo laø Tin maø khoâng haønh ñoäng; coøn toâi, toâi seõ haønh ñoäng ñeå cho baïn thaáy theá naøo laø Tin.     (Gc 2, 17-18)

 

                                                            PTế Định Sưu Tầm

hiem Song Loi Chua # 2
 
Cam nghiem Song Loi Chua # 2 PDF Print E-mail

cam

 
Cảm nghiệm sống lới chúa 1 PDF Print E-mail

 

          CHAÂM NGOÂN CUÛA MOÏI TÍN HÖÕU

                             ----****----

1- Anh haõy neân göông maãu cho caùc Tín huõu veà lôøi aên tieáng   noùi, veà caùch cö xöû, Ñöùc Tin vaø loøng trong saïch.

 

2-   Haõy chuyeân lo ñoïc Saùch Thaùnh trong caùc buoåi hoïp, chuyeân caàn khuyeân nhuû vaø daïy doã.

 

3-   Ñöøng thôø ô vôùi Ñaëc suûng ñang coù nôi anh, Ñaëc suûng Thieân Chuùa ñaõ ban cho anh nhôø lôøi Ngoân söù, khi haøng Kyø muïc ñaët tay treân anh.

 

4-   Anh haõy tha thieát vôùi nhöõng ñieàu ñoù, chuyeân chuù vaøo ñoù, ñeå moïi ngöôøi nhaän thaáy tieán boä cuûa anh.

 

5-   Anh haõy thaän troïng trong caùch aên neát ôû vaø trong lôøi giaûng daïy. Haõy kieân trì trong vieäc ñoù. Vì laøm nhö vaäy, anh seõ cöùu ñöôïc chính mình, laïi coøn cöùu ñöôïc ngöôøi nghe anh giaûng nöõa.

 

                                                                    1 Tim 4, 12-16

      

 

 

 

 

 

 

 

         

                      

          CM NGHIM SNG LI CHÚUA # 1

 

                             MT HAY DM ?

 

   Moät giaùo sö thaàn hoïc vieát veà hai bình coù vaät loûng chöùa troâng thaät gioáng nhau.

 

   Khi nghieâng bình thöù nhaát, daám tuoân ra, khi nghieâng bình thöù hai maät traøn ra.

   Tuy hai bình troâng gioáng nhau; nhöng khi bò giao ñoäng, vaät chöùa thaät beân trong môùi bò loä ra.

   Trong luùc bình thöôøng haàu heát moïi ngöôøi ñeàu cö xöû raát lòch söï, khoâng thaáy gì baát nhaõ; nhöng khi maát bình tónh hoaëc böïc boäi baát ngôø, hoï môùi loä roõ baûn chaát thaät cuûa mình.

 

   Vaäy phaûn öùng cuûa baïn tröôùc aùp löïc cuõng coù theå noùi leân baûn chaát thaät cuûa baïn, baïn phaûn öùng theo Chuùa hay theo baûn naêng. Ñöùc Gieâsu noùi: “Vì loøng coù ñaày mieäng môùi noùi ra.” (Luca 6, 45)   - Xem quaû bieát caây (Mat 12-34)

 

   Ñieàu gì ñaõ xaûy ra töø trong loøng baïn – maät hay daám. Khi coù ai laøm ñieàu baïn khoâng thích, baïn phaûn öùng theo Chuùa hay theo baûn naêng – Baïn caàn lieân keát vôùi Chuùa baèng Caàu nguyeän ñeå Chuùa Thaùnh Thaàn höôùng daãn, Ngaøi seõ traøn ñaày baïn vôùi nhöõng haønh ñoäng toát ñeïp.

 

                                                           Ptế Định Sưu Tm

 

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 9 of 10