mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay3001
mod_vvisit_counterHôm Qua11365
mod_vvisit_counterTuần Này14366
mod_vvisit_counterTuần Trước79228
mod_vvisit_counterTháng Này103575
mod_vvisit_counterTháng Trước339420
mod_vvisit_counterTất cả17323367

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)Cảm Nghiệm Sống Lời Chúa
CẢM NGHIỆM SỐNG LC - THỨ TƯ CN13TN-A PDF Print E-mail

qua1955 .

Chia sẻ Lời Chúa - Thứ Tư 1-7-20

Tin Mừng Thánh Mátthêu. (8, 28-34)

Khi ấy, Chúa Giêsu lên thuyền sang bờ bên kia, đến miền Giêrasa, thì gặp hai người bị quỷ ám từ các mồ mả đi ra, chúng hung dữ đến nỗi không ai dám qua đường ấy. Và chúng kêu lên rằng: "Lạy Ông Giêsu, Con Thiên Chúa, chúng tôi có can chi đến ông? Ông đến đây để hành hạ chúng tôi trước hạn định sao?" Cách đó không xa có một đàn heo lớn đang ăn. Các quỷ nài xin Người rằng: "Nếu ông đuổi chúng tôi ra khỏi đây, thì xin cho chúng tôi nhập vào đàn heo". Người bảo chúng rằng: "Cứ đi". Chúng liền ra khỏi đi nhập vào đàn heo. Tức thì cả đàn heo, từ bờ dốc thẳng, nhào xuống biển và chết chìm dưới nước. Các người chăn heo chạy trốn về thành, báo tin ấy và nói về các người bị quỷ ám. Thế là cả thành kéo ra đón Chúa Giêsu. Khi gặp Người, Họ xin Người rời khỏi vùng của họ.

CẢM NGHIỆM SỐNG VÀ CHIA SẺ LC:

Chăn nuôi lợn là nguồn thu nhập tốt cho người dân trong thành. Họ có thể kinh ngạc với quyền năng của Chúa Giêsu trên ma quỷ nhưng lợi ích kinh tế quan trọng hơn đối với họ. Họ từ chối Chúa Giêsu thay vì chào đón ngài vào thành của họ.

Chúa Giêsu đã nói: "Không ai có thể làm tôi hai chủ."(Mt. 6, 24) Thánh Gioan tông đồ nói: "Anh em đừng yêu thế gian và những gì ở trong thế gian. Kẻ nào yêu thế gian thì nơi kẻ ấy không có lòng mến Chúa Cha,... Còn ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa thì tồn tại mãi mãi."(1 Ga 2, 15, 17)

Đi theo Chúa Giêsu thì không dễ vì nó chống lại bản chất con người. Bất cứ ai quan tâm đến số phận của họ ở đời sau, họ sẽ theo Chúa Giêsu bằng cách từ bỏ chính mình và đi trên con đường hẹp đến Nước Thiên Chúa vì con đường rộng dẫn đến sự hủy diệt.

Thánh Augustinô nói rằng không ai dại gì mà chối bỏ Thiên Chúa nếu họ không có bất kỳ lợi ích tốt nào đó. Nhiều người chối bỏ Thiên Chúa và họ có thể làm điều ác để đạt được quyền lực, danh tiếng, tiền bạc và những thú vui trần tục. Họ yêu thế gian và chối bỏ Thiên Chúa, nhưng cuối cùng, họ sẽ không có gì và cuối cùng kết thúc trong hoả ngục muôn đời.

Chúa Giêsu hay thế giới, thiên đàng hay hoả ngục tùy thuộc vào sự lựa chọn tự do của mỗi người. Chúa Giêsu đã đổ máu để tẩy xóa tội lỗi của thế gian, nên sám hối hay không, điều đó tùy thuộc vào mỗi cá nhân. Bất cứ ai từ chối Chúa Giêsu thì cũng là từ chối Nước Trời.

Bình an của Chúa Kitô!

Đa Minh Quang Hoàng, người Kitô hữu.

--

Bible sharing - Wednesday 7-1-20

Gospel MT 8: 28-34

When Jesus came to the territory of the Gadarenes, two demoniacs who were coming from the tombs met him. They were so savage that no one could travel by that road. They cried out, "What have you to do with us, Son of God? Have you come here to torment us before the appointed time?" Some distance away a herd of many swine was feeding. The demons pleaded with him, "If you drive us out, send us into the herd of swine." And he said to them, "Go then!" They came out and entered the swine, and the whole herd rushed down the steep bank into the sea where they drowned. The swineherds ran away, and when they came to the town they reported everything, including what had happened to the demoniacs. Thereupon the whole town came out to meet Jesus, and when they saw him they begged him to leave their district.

Reflection:

The tending of swine is a good source of income for the people in town. They might astound with the power of Jesus over demons but the earthly benefit is more important for them. They denied Jesus instead of welcoming him into their town.

Jesus said, "No one can serve two masters."(Mt. 6, 24) John the apostle said, "Do not love the world or the things of the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him."(1 Jn. 2, 15)

Following Jesus is not easy because it is against human nature. Anyone who cares about their destiny in the next life will follow Jesus by denying themselves and on the narrow path to the Kingdom of God because the wide path leads to destruction.

St. Augustine says that no one is foolish to reject God if they do not have any good interests. Many people reject God and they can do evil to gain power, fame, money, and worldly pleasures. They love the world and reject God, but in the end, they will have nothing and end in eternal hell.

Jesus or the world, heaven or hell depends on each person's free choice. Jesus shed his blood to wash away the sins of the world, so repentance or not, it is up to each individual. Anyone who rejects Jesus rejects the Kingdom of heaven.

Peace of Christ!

Dominic Quang Hoang, a Christian.

------------------------------------------

 
CẢM NGHIỆM SỐNG LC - THỨ BA CN13TN-A PDF Print E-mail

qua1955 .
Chia sẻ Lời Chúa - Thứ Ba 30-6-20

Tin Mừng Thánh Mátthêu. (8, 23-27)

Khi ấy, Chúa Giêsu xuống thuyền, có các môn đệ theo Người. Và đây biển động dữ dội, đến nỗi sóng phủ lên thuyền, thế mà Người vẫn ngủ. Các môn đệ lại gần đánh thức Người dậy mà rằng: "Lạy Thầy, xin cứu lấy chúng con kẻo chết mất!" Chúa phán: "Hỡi những kẻ yếu lòng tin! Sao các con nhát sợ?" Bấy giờ Người chỗi dậy, truyền lệnh cho gió và biển. Và biển yên lặng như tờ! Cho nên những người ấy kinh ngạc mà rằng: "Ông này là ai mà gió và biển đều vâng phục?"

Suy niệm:

Chúa Giêsu đã dạy Thiên Chúa là Cha trên trời của chúng ta. Tuy nhiên, Chúa Cha cũng là Thiên Chúa toàn năng và hằng hữu. Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa và đã thực hiện nhiều phép lạ để tăng thêm đức tin cho các môn đệ. Nhân lực có hạn nhưng quyền năng của Thiên Chúa vượt trên tất cả mọi quyền lực kể cả là quyền lực của hoả ngục.

Các môn đệ đã cầu xin Chúa Giê-su cứu họ khỏi phải đối mặt với cái chết bởi cơn cuồng phong. Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa và là Đấng Cứu Thế. Chúa Cha trên trời đã sai Con Một là Chúa Giêsu đến thế gian để cứu con người khỏi nô lệ cho tội lỗi và quyền lực của hoả ngục. Đó là tất cả về sứ mệnh cứu rỗi của Chúa Giêsu cho tất cả loài người.

Các môn đệ đã cầu xin Chúa Giê-su cứu họ khỏi cái chết đang đến với họ và Ngài đã cứu họ. Những ai tin Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế có thể đến để cầu xin Ngài cứu họ khỏi cái chết trong hoả ngục đời đời và nhận được sự sống đời đời trong Nước Trời.

"Ai [thực sự] là người chiến thắng trên thế giới nhưng là người tin rằng Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa?"(1 Ga. 5, 4)

Trước khi lên trời, Chúa Giêsu đã truyền lệnh cho các môn đệ: "Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án."(Mc. 16, 15-16)

Lạy Chúa Giêsu, xin tăng thêm đức tin của chúng con! (Lc. 17, 5)

Bình an của Chúa Kitô!

Đa Minh Quang Hoàng, người Kitô hữu.

--

Bible sharing - Tuesday 6-30-20

Gospel MT 8: 23-27

As Jesus got into a boat, his disciples followed him.
Suddenly a violent storm came upon the sea so that the boat was being swamped by waves; but he was asleep. They came and woke him, saying, "Lord, save us! We are perishing!" He said to them, "Why are you terrified, O you of little faith?" Then he got up, rebuked the winds and the sea, and there was a great calm. The men were amazed and said, "What sort of man is this, whom even the winds and the sea obey?"

Reflection:

Jesus taught God our heavenly Father. However, the Father is also an almighty and everliving God. Jesus is the Son of God and performed many miracles to strengthen the faith of the disciples. Manpower is limited but the power of God surpasses all power even the power of hell.

The disciples prayed to Jesus to save them from facing death by a violent storm. Jesus is the Son of God and Savior. The Heavenly Father sent His only Son, Jesus, to come to the world to save the human from slavery for the sins and power of hell. It is all about Jesus' saving mission for all mankind.

The disciples asked Jesus to save them from the death that was coming to them and He saved them. Those who believe in Jesus as Savior can come to beg Him to save them from death in eternal hell and to receive everlasting life in the Kingdom of heaven.

"Who [indeed] is the victor over the world but the one who believes that Jesus is the Son of God?"(1 Jn. 5, 4)

Jesus, increase our faith! (Lk. 17, 5)

Peace of Christ!

Dominic Quang Hoang, a Christian.

---------------------------------

 
CẢM NGHIỆM SỐNG LC - THỨ HAI CN13TN-A PDF Print E-mail

qua1955 .
Lễ Trọng kính Thánh Phêrô và Thánh Phaolô Tông đồ

Chia sẻ Lời Chúa - Thứ Hai 29-6-20

Tin Mừng Thánh Mátthêu. (16, 13-19)

Khi ấy, Chúa Giêsu đến địa hạt thành Cêsarêa Philipphê, và hỏi các môn đệ rằng: "Người ta bảo Con Người là ai?" Các ông thưa: "Người thì bảo là Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là Êlia, kẻ khác lại bảo là Giêrêmia hay một tiên tri nào đó". Chúa Giêsu nói với các ông: "Phần các con, các con bảo Thầy là ai?" Simon Phêrô thưa rằng: "Thầy là Ðức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống". Chúa Giêsu trả lời rằng: "Hỡi Simon con ông Giona, con có phúc, vì chẳng phải xác thịt hay máu huyết mạc khải cho con, nhưng là Cha Thầy, Ðấng ngự trên trời. Vậy Thầy bảo cho con biết: Con là Ðá, trên đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng được. Thầy sẽ trao cho con chìa khoá nước trời. Sự gì con cầm buộc dưới đất, trên trời cũng cầm buộc; và sự gì con cởi mở dưới đất, trên trời cũng cởi mở."

CẢM NGHIỆM SỐNG LỜI CHÚA:

Trên hơn hai ngàn năm trước, người Do Thái không xem Chúa Giêsu là người da trắng thượng đẳng vì ngài đến từ Âu Châu như đã tuyên bố gần đây. Đối với nhiều nhà lãnh đạo tôn giáo và phi tôn giáo mù quáng ở Á Châu cũng đã nói sai về Giêsu là một người từ Âu Châu, là người da trắng trong nhiều năm qua. Họ hoàn toàn sai về Chúa Giêsu.

Đối với Thiên Chúa, tất cả mọi người đều là con cái có cùng một Chúa Cha trên trời. Chúa Cha trên trời yêu thương tất cả con cái của mình. "Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời."(Ga. 3, 16)

Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, Đấng cứu độ trần gian. Không bao giờ có phân biệt chủng tộc vì Chúa Giêsu muốn cứu tất cả mọi dân tộc trên toàn thể thế giới này. Ma quỷ và những kẻ bất lương trên thế giới đã luôn tấn công Chúa Giêsu và Hội thánh của ngài không ngừng ở mọi nơi và mọi lúc. Mới đây có những kẻ đã và đang muốn phá đổ bức tượng của Chúa Giêsu ở ngay tại nước Mỹ.

Chúa Giêsu đã hỏi các môn đệ về nguồn gốc của ngài. Chúa Giêsu không muốn các môn đệ của mình mù quáng tin theo ngài với suy nghĩ sai lầm của họ về ngài. Đó là lý do tại sao Chúa Giêsu hỏi họ: "Các con bảo Thằy là ai?'(Mt. 16, 13) Có rất nhiều người trên thế giới cũng đang tin mù quáng vào người lãnh đạo của họ rồi phải bị chuốc lấy nhiều hậu quả đau thương.

Ngay sau khi Phêrô nói với Chúa Giêsu: "Thầy là Ðức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống."(Mt. 16, 16) Chúa Giêsu nói với Phêrô rằng ông được Chúa Cha trên trời chúc phúc và Ngài đã chọn ông làm nền tảng của Hội Thánh của Ngài. Chúa Giêsu là đầu hội thánh trong thân thể mầu nhiệm của mình. Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa và Hội thánh của Ngài cũng là của Thiên Chúa, không phải là các giáo hội của con người. Hội thánh của Chúa Giêsu là duy nhất trên thế giới ngày nay. Đạo của Chúa Giêsu chính là "Thiên đạo - đạo Trời", không phải là "nhân đạo" nghiã là do con người lập ra."

Mặc dù có mười hai tông đồ, Chúa Giêsu đã không xây dựng mười hai hội thánh mà chỉ có một Hội thánh duy nhất trên tảng đá Phêrô. Mặc dù có hơn 25 ngàn giáo hội bao gồm các giáo hội Kitô giáo và các giáo hội ngoài Kitô giáo trên khắp thế giới ngày nay thì vẫn chỉ có một hội thánh duy nhất được xây dựng bởi chính Chúa Giêsu. Nó vẫn còn tồn tại cho đến tận thế.

Từ hơn hai ngàn năm nay, Giáo hội đã bị đàn áp nghiêm trọng. Nhiều vị tử đạo đã đổ máu vì thánh danh Chúa Giêsu để bảo vệ đức tin của họ vào Ngài. Chúa Giê-su đã công bố: "Quyền lực của hoả ngục sẽ không thắng được."(Mt. 16, 18) Tất cả các nhà lãnh đạo của các giáo hội khác đã qua đi, tất cả những kẻ bất lương cũng chết nhưng Hội Thánh của Chúa Giêsu sẽ kiên trì đứng vững trước mọi cơn bão tàn khốc của những kẻ bất lương.

Mỗi Kitô hữu phải đứng vững với Hội thánh xuyên qua các cuộc tấn công hiện nay mặc dù có một vài vị lãnh đạo địa phương tồi tệ thỏa hiệp với kẻ thù để tấn công đức giáo hoàng là vị Đại diện của Chúa Kitô và là người kế vị sau nhiều vị khác từ thánh Phêrô.

Tôi tin Hội Thánh "duy nhất, thánh Thiện, công giáo, tông truyền."

Thánh Phêrô và Thánh Phaolô! Xin cầu cho chúng tôi.

Đa Minh Quang Hoàng, người Kitô hữu.

--

Solemnity of Saints Peter and Paul, Apostles

Bible sharing - Monday 6-29-20

Gospel MT 16: 13-19

When Jesus went into the region of Caesarea Philippi he asked his disciples, "Who do people say that the Son of Man is?" They replied, "Some say John the Baptist, others Elijah, still others Jeremiah or one of the prophets." He said to them, "But who do you say that I am?" Simon Peter said in reply, "You are the Christ, the Son of the living God." Jesus said to him in reply, "Blessed are you, Simon son of Jonah. For flesh and blood has not revealed this to you, but my heavenly Father. And so I say to you, you are Peter, and upon this rock, I will build my Church, and the gates of the netherworld shall not prevail against it. I will give you the keys to the Kingdom of heaven. Whatever you bind on earth shall be bound in heaven; and whatever you loose on earth shall be loosed in heaven."

Reflection:

More than two thousand years ago, the Jews did not consider Jesus the superior white man because he was from Europe as recently stated. Many blind religious and non-religious leaders in Asia have also been wrong about Jesus being a man from Europe, who was white for many years. They are completely wrong about Jesus.
To God, all children have the same Father in heaven. The heavenly Father loves all his children. "For God so loved the world that he gave his only Son, so that everyone who believes in him might not perish but might have eternal life."(Jn. 3, 16)

Jesus is the Son of God, a Savior of the world. There is no racism because Jesus wants to save all nations in the whole world. Demons and evildoers all over the world have always attacked Jesus and His Church everywhere and every time. Recently there have been trying to tear down the statue of Jesus in America.

Jesus asked the disciples about his origin. Jesus does not want his disciples to blindly follow him with their wrong thoughts about him. That is why Jesus asked them, "who do you say that I am?"(Mt. 16, 13) There are many people in the world who are also blindly believing in their leaders and have to suffer painful consequences.

Right after Peter said to Jesus, "You are the Christ, the Son of the living God."(Mt. 16, 16) Jesus said to Peter that he was blessed by the heavenly Father and he chose him to be a foundation of the Church of Jesus. Jesus is the head of the church in his mystical body. Jesus is the Son of God and His Church is also of God, not the churches of man. The Church of Jesus is unique on earth today. Jesus' religion is "Heavenly religion", not "human religion."

Despite the twelve apostles, Jesus did not build twelve churches but only one church on the rock of Peter. Although there are more than 25,000 churches including Christian and non-Christian churches around the world today, there is only one church built by Jesus Himself. It still exists until the end of the world.

For more than two thousand years, the Church has been severely suppressed. Many martyrs shed blood for the holy name of Jesus to protect their faith in Him. Jesus declared: "The power of hell will not prevail." (Mt 16:16) All the leaders of the other churches are gone, all the evildoers also die. but the Church of the Lord will stand firm before the devastating storms of the wicked.

Every Christian must stand firm with the Church through current attacks even though there are a few bad local leaders who compromise with the enemy to attack the pope who is the Vicar of Christ and who Succession after many others from Peter.
I believe the Church "is one, holy, catholic, apostolic."

Peter and Paul, pray for us.

Dominic Quang Hoang, a Christian.

--------------------------------

 
CẢM NGHIỆM SỐNG LC - CN13TN-A PDF Print E-mail

qua1955 .

Chia sẻ Lời Chúa - Chúa Nhật 28-6-20

Tin Mừng Thánh Mát- thêu. (10, 37-42): VÁC THẬP GIÁ MỖI NGÀY THEO CHÚA

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các tông đồ rằng: "Kẻ nào yêu mến cha mẹ hơn Thầy, thì chẳng xứng đáng với Thầy, và kẻ nào yêu mến con trai, con gái hơn Thầy, thì không xứng đáng với Thầy. Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng với Thầy. Kẻ nào cố tìm mạng sống mình thì sẽ mất, và kẻ nào đành mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm lại được nó. "Kẻ nào đón tiếp các con là đón tiếp Thầy; và kẻ nào đón tiếp Thầy, là đón tiếp Ðấng đã sai Thầy. Kẻ nào đón tiếp một tiên tri với danh nghĩa là tiên tri, thì sẽ lãnh phần thưởng của tiên tri; và kẻ nào đón tiếp người công chính với danh nghĩa người công chính, thì sẽ lãnh phần thưởng của người công chính. Kẻ nào cho một trong những người bé mọn này uống chỉ một bát nước lã mà thôi với danh nghĩa là môn đệ, thì quả thật, Thầy nói với các con, người ấy không mất phần thưởng đâu."

CẢM NGHIỆM SỐNG VÀ CHIA SẺ

Các tông đồ là những người bước theo Chúa Giêsu. Tôi có muốn theo bước theo Chúa Giêsu không? Tại sao? Thưa có, vì đó là Nước Trời. Tôi phải đi theo Chúa Giêsu vì Ngài đã dạy rằng: "Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy."(Ga. 14, 6) Tuy nhiên, Chúa Giêsu nói với mọi người điều kiện để trở thành môn đệ của ngài, "Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo."(Mt. 16, 24)

Một anh thanh niên giàu có đã đến và hỏi Chúa Giêsu là làm thế nào để có được sự sống đời đời (Nước Trời)? Chúa Giêsu trả lời: "Anh hãy đi bán tài sản của anh và đem cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi."(Mt.19, 21) .

Đối với những người ngoài Kitô giáo, nếu ai muốn vào Nước Trời thì họ nên học biết những lời giảng dạy của Chúa Giêsu và bước theo Ngài. "Bất cứ ai nhận được bạn đều nhận được tôi, và bất cứ ai nhận được tôi đều nhận được người đã gửi cho tôi." (Mt 10, 40) Bất cứ ai tiếp nhận Giáo hội của Chúa Giêsu sẽ được tiếp nhận Ngài qua Bí tích Thánh Thể. Bí tích Thánh Thể là lương thực ban xuống từ trời cho những người theo Chúa Giêsu trên cuộc hành trình đến Nước Trời.

Bất cứ ai yêu thương và phục vụ những người bé mọn với sự hy sinh sẽ được thưởng trên Nước Trời. Để phục vụ tha nhân thì cần phải có sự hy sinh. Ngay cả một sự hy sinh nhỏ như cho một ly nước nhỏ thì nó vẫn được Thiên Chúa kể đến. Sự hy sinh cao cả nhất mà Chúa Giêsu đã thực hiện là tự hiến dâng mạng sống mình trên thập giá để cứu loài người thoát khỏi bị nô lệ cho tội lỗi của họ. Chúa Giêsu mất mạng sống mình nhưng Ngài đã đi vào trong nước vinh quang Thiên Chúa. Đó là những gì Chúa Giêsu đã nói với các tông đồ : "Kẻ nào cố tìm mạng sống mình thì sẽ mất, và kẻ nào đành mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm lại được nó."(Mt. 10, 39)

"Nếu chúng ta đặt hy vọng vào Đức Ki-tô chỉ vì đời này mà thôi, thì chúng ta là những kẻ đáng thương hơn hết mọi người."(1 Cr. 15, 19) Trái nghịch với người thanh niên giàu có buồn bã từ và từ chối Chúa Giêsu, Thánh Phaolô nói: "Những gì xưa kia tôi cho là có lợi, thì nay, vì Đức Ki-tô, tôi cho là thiệt thòi.8 Hơn nữa, tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi, so với mối lợi tuyệt vời, là được biết Đức Ki-tô Giê-su, Chúa của tôi. Vì Người, tôi đành mất hết, và tôi coi tất cả như rác, để được Đức Ki-tô và được kết hợp với Người."(Pl. 3, 7-8)

Bất cứ ai yêu thế gian này và sống ích kỷ chỉ là một kẻ ngu ngốc bởi vì họ sẽ đánh mất tất cả sau khi cuộc đời này kết thúc. Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã dạy cho mọi người biết đâu là lựa chọn đúng đắn cho Nước Trời.

"Vậy hãy lo tìm Nước của Người, còn các thứ kia, Người sẽ thêm cho. "Hỡi đoàn chiên nhỏ bé, đừng sợ, vì Cha anh em đã vui lòng ban Nước của Người cho anh em. Hãy bán tài sản của mình đi mà bố thí." Lc. 12, 31-33) Thật là tốt lành và hạnh phúc biết bao!

Bình an của Chúa Kitô!

Đa Minh Quang Hoàng, người Kitô hữu.

--

Bible sharing - Sunday 6-28-20
Gospel MT 10: 37-42

Jesus said to his apostles: "Whoever loves father or mother more than me is not worthy of me, and whoever loves son or daughter more than me is not worthy of me; and whoever does not take up his cross and follow after me is not worthy of me. Whoever finds his life will lose it, and whoever loses his life for my sake will find it. "Whoever receives you receives me, and whoever receives me receives the one who sent me. Whoever receives a prophet because he is a prophet will receive a prophet's reward, and whoever receives a righteous man because he is a righteous man will receive a righteous man's reward. And whoever gives only a cup of cold water to one of these little ones to drink because the little one is a disciple— amen, I say to you, he will surely not lose his reward."

Reflection:

The apostles are followers of Jesus. Do I want to follow Jesus? Why? Yes, because it is the Kingdom of heaven. I have to follow Jesus because he taught: "No one comes to the Father but not through me."(Jn. 14, 6) However, Jesus tells everyone his conditions to become his disciples. , "Whoever wants to follow the Master, must renounce himself, take up his cross, and follow"(Mt. 16, 24)
A rich young man came and asked Jesus how to gain everlasting life (the Kingdom of heaven)? Jesus answered: "Go, sell what you have and give to [the] poor, and you will have treasure in heaven. Then come, follow me."(Mt. 19: 21).

For non-Christians, if anyone wants to enter the Kingdom of heaven, they should know the teachings of Jesus and follow Him. "Whoever receives you receives me, and whoever receives me receives the one who sent me."(Mt. 10: 40) Anyone who receives the Church of Jesus will receive Him, the Eucharist. The Eucharist is a food given from heaven to Jesus' followers on their journey to the Kingdom.
Anyone who loves and serves the little ones with sacrifice will be rewarded in heaven. To serve others, sacrifice is required. Even a small sacrifice, like a small glass of water, is still counted by God. The greatest sacrifice Jesus made was to offer his own life on the cross to save men from the slavery for their sins. Jesus lost this life but he entered the glorious kingdom of God. That is what Jesus said to his apostles: "He who tries to find his life will lose it, and whoever has lost his life for my Teacher will find it" (Mt. 10). , 39)

"If for this life only we have hoped in Christ, we are the most pitiable people of all."(1 Cor. 15, 19) Contrary to a young rich man who was sad and denied Jesus, Paul said: "Whatever gains I had, these I have come to consider a loss because of Christ.

More than that, I even consider everything as a loss because of the supreme good of knowing Christ Jesus my Lord. For his sake I have accepted the loss of all things and I consider them so much rubbish, that I may gain Christ, and be found in him."(Pl. 3, 7-9)

Anyone who loves this world and lives selfishly is just a fool because they will lose everything after this life ends. Today's Gospel, Jesus taught people what is the right choice for the Kingdom.

"Seek his kingdom, and these other things will be given you besides. Do not be afraid any longer, little flock, for your Father is pleased to give you the kingdom. Sell your belongings and give alms."(Lk. 12, 31-33) How beautiful and happy it is!

Peace of Christ!
Dominic Quang Hoang, a Christian.

------------------------------

 
CẢM NGHIỆM SỐNG LC - THỨ BẢY CN12TN-A PDF Print E-mail

qua1955 .

Chia sẻ Lời Chúa - Thứ Bảy 27-6-20

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. (MT 8-5-17)

Khi ấy, Chúa Giêsu vào thành Capharnaum, thì có một đại đội trưởng đến thưa Chúa rằng: "Lạy Thầy, thằng nhỏ nhà tôi đau nằm ở nhà, nó bị tê liệt đau đớn lắm!" Chúa Giêsu phán bảo ông rằng: "Tôi sẽ đến chữa nó". Nhưng viên đại đội trưởng thưa Người rằng: "Lạy Thầy, tôi không đáng được Thầy vào dưới mái nhà tôi, nhưng xin Thầy chỉ phán một lời, thì thằng nhỏ của tôi sẽ lành mạnh. Vì chưng, cũng như tôi chỉ là người ở dưới quyền, nhưng tôi cũng có những người lính thuộc hạ, tôi bảo người này đi thì anh đi, tôi bảo người kia đến thì anh đến, tôi bảo gia nhân làm cái này thì nó làm!" Nghe vậy, Chúa Giêsu ngạc nhiên và nói với những kẻ theo Người rằng: "Quả thật, Ta bảo các ngươi, Ta không thấy một lòng tin mạnh mẽ như vậy trong Israel. Ta cũng nói cho các ngươi biết rằng: nhiều người từ phương đông và phương tây sẽ đến dự tiệc cùng Abraham, Isaac và Giacóp trong nước trời. Còn con cái trong nước sẽ bị vứt vào nơi tối tăm bên ngoài, ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng". Ðoạn Chúa nói với viên sĩ quan rằng: "Ông cứ về, ông được như ông đã tin". Và ngay giờ ấy, gia nhân ông đã được lành mạnh. Khi Chúa Giêsu vào nhà ông Phêrô, thấy bà mẹ vợ ông đang sốt rét liệt giường. Chúa chạm đến tay bà và cơn sốt biến đi. Bà chỗi dậy tiếp đãi các ngài. Ðến chiều, họ đưa đến cho Chúa nhiều người bị quỷ ám: Chúa dùng lời đuổi quỷ, và chữa lành tất cả các bệnh nhân, để ứng nghiệm lời tiên tri Isaia nói rằng: "Người đã gánh lấy các bệnh tật của chúng ta, và đã mang lấy những nỗi đau thương của chúng ta."

Suy niệm:

Viên đại đội trưởng có quyền lực và có thể ra lệnh cho binh lính của mình làm những gì anh ta muốn. Tuy nhiên, ông nhận ra uy quyền của Chúa Giêsu còn cao cả hơn ông. Ông biết khiêm tốn nói với Chúa Giêsu: "Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh."(Mt. 8, 8)

Viên đại đội trưởng nhận biết sự thật về mình và Chúa Giêsu. Ông đặt niềm tin vào lời Chúa Giêsu mà không cần đến gặp người đầy tớ đau bệnh của ông. Sự thật đem đến cho ông đức tin và sự khiêm nhường. Sự thật đã giải thoát ông khỏi sự kiêu ngạo và người đầy tớ của ông cũngđược khỏi đau khổ và tê liệt.

Trớ trêu thay, nhiều người phớt lờ Thiên Chúa và tỏ ra rất kiêu ngạo. Họ nghĩ rằng sức mạnh của họ là tất cả và làm nhiều việc ác gây ra đau khổ và cái chết cho những bé mọn. Họ sẽ phải đối mặt với sự kết án của Thiên Chúa ở tđời sau vì không ai có thể chạy trốn khỏi sự phán xét của Ngài vào ngày cuối cùng. Bất cứ ai chống lại Thiên Chúa sẽ bị ném xuống hoả ngục vĩnh cửu "ở nơi đó sẽ có tiếng khóc và nghiến răng.

Giảng dạy và chữa lành là những hoạt động chính của Chúa Giêsu trong suốt mục vụ của ngài. Giảng dạy là để giúp con người thoát khỏi những sai lầm và đưa họ đến sự thật. Chữa bệnh để giúp mọi người thoát khỏi mọi bệnh tật thống trị thân xác con người. Điều quan trọng nhất là lời của Chúa Giêsu ban sự sống đời đời. Phêrô nói với Chúa Giê-su: "Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời."(Ga. 6, 68)

"Nếu các ông ở lại trong lời của tôi, thì các ông thật là môn đệ tôi; các ông sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ giải phóng các ông."(Ga. 8, 31-32)

Bình an của Chúa Kitô!

Đa Minh Quang Hoàng, người Kitô hữu.

--

Bible sharing - Saturday 6-27-20

Gospel MT 8: 5-17

When Jesus entered Capernaum, a centurion approached him and appealed to him, saying,
"Lord, my servant is lying at home paralyzed, suffering dreadfully." He said to him, "I will come and cure him." The centurion said in reply, "Lord, I am not worthy to have you enter under my roof; only say the word and my servant will be healed. For I too am a man subject to authority, with soldiers subject to me.
And I say to one, 'Go,' and he goes; and to another, 'Come here,' and he comes; and to my slave, 'Do this,' and he does it." When Jesus heard this, he was amazed and said to those following him, "Amen, I say to you, in no one in Israel have I found such faith.
I say to you, many will come from the east and the west, and will recline with Abraham, Isaac, and Jacob
at the banquet in the Kingdom of heaven, but the children of the Kingdom will be driven out into the outer darkness, where there will be wailing and grinding of teeth." And Jesus said to the centurion,
"You may go; as you have believed, let it be done for you." And at that very hour his servant was healed.
Jesus entered the house of Peter, and saw his mother-in-law lying in bed with a fever. He touched her hand, the fever left her, and she rose and waited on him. When it was evening, they brought him many
who were possessed by demons, and he drove out the spirits by a word and cured all the sick, to fulfill what had been said by Isaiah the prophet: He took away our infirmities and bore our diseases.

Reflection:

A centurion has power and can order his soldiers to do what he wants. However, he realized that Jesus' authority was greater than he. He humbly said to Jesus, "Lord, I am not worthy to have you enter under my roof; only say the word and my servant will be healed."(Mt. 8, 8)

A centurion perceived the truth about himself and Jesus. He put his faith in Jesus' words without going to see his sick servant. Truth brought him faith and humility. The truth set him free from arrogance and his servant was also free from suffering and paralysis.

Ironically, many ignore God and are very arrogant. They think that their power is everything and do many evil deeds that cause suffering and death for the little ones. They will face God's condemnation in the future because no one can flee from His judgment on the last day. Anyone who opposes God will be thrown into eternal hell "where there will be wailing and grinding of teeth."

Teaching and healing are the main activities of Jesus throughout his ministry. Teaching is to help people free from errs and guide them to the truth. Healing to help people from all diseases dominate the human body. The most important is the word of Jesus giving eternal life. Peter said to Jesus, "Master, to whom shall we go? You have the words of eternal life."(Jn. 6, 68)

"If you remain in my word, you will truly be my disciples, and you will know the truth, and the truth will set you free."(Jn. 8, 31-32)

Peace of Christ!

Dominic Quang Hoang, a Christian.

--------------------------------

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 6 of 180