mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay1243
mod_vvisit_counterHôm Qua11752
mod_vvisit_counterTuần Này23080
mod_vvisit_counterTuần Trước1
mod_vvisit_counterTháng Này23084
mod_vvisit_counterTháng Trước89762
mod_vvisit_counterTất cả27574885

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)The News
VAN HOA VA GIA DINH = HPHN#22 : NHIN NHUC NHAU PDF Print E-mail

BOÅN PHAÄN VÔÏ CHOÀNG: NHÒN NHUÏC NHAU

Hạnh phúc Hôn nhân & Gia đinh # 22

 

1/ Truyeän vui keå: 

   *  Hãay uoáng nöôùc thaày Vinh Sôn :  Ngaäm nöôùc vaøo mieäng moãi khi choàng maéng chöûi , vì ngaäm nöôùc vaøo mieäng neân khoâng theå aên mieáng traû mieáng ñöôïc, laïi maáy laàn tröôùc anh noùi moät, chò ñaùp 10, neân aên ñoøn. Ngaäm nöôùc laø nhòn thì ñaâu coù sinh chuyeän.!

          Choàng giaän thì vôï bôùt lôøi

   Côm soâi bôùt löûa ngaøn ñôøi khoâng kheâ.

 

Lôøi Chuùa: Thaùnh Pheâroâ hoûi Chuùa: “Laïy Thaày, coù phaûi con neân tha thöù cho anh em 7 laàn khoâng? Chuùa ñaùp: “Khoâng phaûi 7 laàn maø 70 laàn 7 neân thaønh con soá tha thöù 490 laàn.

 

2/ Thaùnh Kinh daïy: Soáng chung ñuïng laø moät cuoäc chieán ñaáu. Chöõ Latinh laø: Vita communis militia est.   Cheùn baùt coøn coù luùc xoâ xaùt huoáng chi vôï choàng soáng vôùi nhau haøng ngaøy sao traùnh noåi nhöõng luùc côm khoâng ngon, canh khoâng ngoït.

Ngoïc nhìn laâu seõ tìm thaáy veát,

Hoa ñeå gaàn seõ heát muøi höông.

Hay: Xa nhau mong öôùc mô maøng

Gaàn nhau roài seõ phuï phaøng bieát nhau

3/ Tính tình khaùc nhau:   Veà sôû thích, veà aên - maëc, giaûi trí-vaên ngheä , laøm aên, toân giaùo, caùch daïy baûo con, giao du baïn beø... Coù voá soá vaán ñeà maâu thuaãn khoâng vöøa yù nhau.

Ñeán noãi phaûi ñöa nhau ra toøa aùn, thaät laø ñau loøng cho con caùi Chuùa.

          Thöông nhau cau baûy boå ba

          Gheùt nhau cau baûy boå ra laøm möôøi.

Nhöng : Tình chæ ñeïp khi coøn dang dôû,

Anh yeâu em em ngoït xôùt nhö mía luøi.

Sau ñoù, anh noùi anh nghe, em noùi em nghe, roài caû hai cuøng noùi, haøng xoùm nghe...

 

Thaät khoâng gì ñau khoå cho con chaùu baèng thaáy boá meï, oâng baø caõi chöûi nhau nhö côm böõa.

 

4/ Truyeän keå: OÂng giaø kia coù tieáng laø nhaãn nhuïc trong Gia ñình vaø thuaän hoøa vôùi haøng xoùm, ñöôïc chính phuû ban taëng moät aùo gaám coù theâu moât traêm chöõ nhaãn, moät thanh nieân tôùi thöû cuï cöù hoûi hoaøi ñeán 11 laàn nghóa chöõ Nhaãn laø gì ? Cuï lieàn noåi ñoùa leân...Moïi ngöôøi cöôøi..

   Vôï choàng soáng khoâng phaûi sôï theá gian, ñeå ñöôïc laáy baèng khen; nhöng ñoù Lôøi Chuùa raên daïy: Anh em haõy chòu ñöïng nhau vaø tha thöù cho nhau....

   Vì:   Thuaän vôï thuaän choàng, taùt beå ñoâng cuõng caïn.

Hoaëc laø:     Rau toâm naáu ví ruoät baàu, choàng chan vôï huùp gaät ñaàu khen ngon.          .

       Keát: Anh chò luoân nhôù caâu Ca dao Tuïc ngöõ:     Choàng giaän thì vôï bôùt lôøi

                                                              Côm soâi bôùt löûa ngaøn ñôøi khoâng kheâ.

 

Pho te: Nguyen Dinh * This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

 
VANHOA VA GIA DINH = BAI LUẬN TRAI LEN DUONG 2007NG PDF Print E-mail

 

BÀI LUẬN THI TRẠI LÊN ĐƯỜNG 2007

                             -----*****-----

      Sau khi ghi danh vào Hội Văn Hoá Khoa Học Việt nam 1997 được một năm. Tôi đã ghi danh vào trường Đại học St Thomas University ở Houston. Từ năm HVHKH tổ chức Traị Lên Đường lần thứ nhất, lòng tôi rất mong muốn nhưng không con thì giờ để đi được. Đến nay hoàn cảnh đã cho phép, nên tôi quyết tham gia và mời các bạn trẻ cùng ghi danh Traị lên đường 2007.

     Do lòng khao khát phục vụ tha nhân, khi còn ở quê hương năm 1980, do sự đòi hỏi của hiện tình đất nước, tôi bắt đầu tham gia các các chương trình thiện nguyện để giúp đỡ đồng bào. Tôi cùng với các bạn trẻ xin tiền, mướn xe, đi các vùng đất nước thăm những người nghèo, các trại cùi, những người già cả, neo đơn, để phát quần áo, chăn mền, thực phẩm như thuốc, gạo, mì gói, bo bo cho dân chúng.

   Đến 1990, khi sang Hoa kỳ, tôi cùng các bạn trẻ khá tiếng Việt và các thầy cô khác dạy Việt ngữ cho các em hoc sinh, như ở trường Việt ngữ Hùng Vương, Đại Học Saint Thomas, nhà thờ Holy Rosary Downtown Houston. Sau đó, tôi cũng tham gia vào Hội Phụ huynh hai trường trên, liên kết cac cha mẹ với nhà trường trong việc học vấn và giáo dục các em, từ Việt nam sang mỗi ngày một nhiều, để cùng với các vị lãnh đạo tinh thần và phụ huynh trong viêc duy trì nền văn hóa, đạo đức của Việt nam.

   Tiếp đến, tôi chuyển gia đình về vùng Southwest Houston, cùng các thầy cô trẻ lại tham gia dạy Việt ngữ, tham gia các buổi sinh hoạt thiện nguyện của các Nhóm giới trẻ, Giáo xứ và Cộng đồng tổ chức như ngăn ngừa các bạn trẻ vào băng đảng, hút sách, xì ke ma túy, phá thai. Chống bạo hành trong gia đình, vợ chồng, con cái bỏ nhà ra đi, do Trung Tâm Phụ nữ Houston đề xướng. (Woman Center). Tôi tham gia dạy Giáo lý và Việt ngữ tại Giáo xứ Đức Kitô Ngôi Lời Nhập Thể từ 1994 cho đến năm 1998.

   Đến năm 1998, tôi được ơn gọi đi học Phó tế (Deacon) tại trường Thần học Công giáo, Đại chủng viện Saint Mary ở Houston. Thời gian này, tôi được nghe Hội Văn Hoá Khoa học kêu gọi tham dự trại Phát triển Kỹ năng Lãnh Đạo Lên Đường lần thứ Nhất, thật hay và cần thiết qúa mà không đi tham dự được.

   Rồi sau khi ra trường, được tấn phong Phó tế Vĩnh viễn ngày 25-01-2003, tôi về phục vụ tại Giáo xứ Ngôi Lời vớ các việc Lời Chúa, Bí tích, Bàn thờ, Công bằng, Bác ái Xã hội theo chức năng của mình, như Nursing Home, nhà tù, bệnh viện, người già, bệnh tật, các bất công xã hội của những người thấp cổ bé miệng khác v..v…Tôi cũng tham gia trao đổi trên Đài phát thanh hải ngoại về Văn hoá và Gia đình hàng tuần, tháng trên Radio Tiếng Nước Tôi, để các cha mẹ và mọi người có dịp nhớ lại những lời dạy tốt lành của ông bà dạy bảo trong ca dao, tục ngữ Việt nam và duy trì nếp sống Văn hóa, Đạo đức, Tập quán của Tổ Tiên để lại. Sưu tầm các bài vở về tuổi trẻ ở Hải ngoại , tuổi trẻ bước vào hôn nhân và thăng tiến các gia đình đang đỗ vỡ hiện nay.     Hàng tuần tôi tới thăm hỏi các cu taị Nursing Home đường Town Park Houston,v..v… gặp gỡ, an ủi và ca hát cho các cục nghe, tôi còn tới các Hội Cao niên như lạc Hồng để chia sẻ về Thân Tâm Mạnh khỏe, giúp các cụ vui vười, kể chuyện và ca hát cho đời tươi trẻ thêm.

   Tôi dấn thấn vào các công tác xã hội, gây tình đoàn kết các Tôn giáo trong Hội Đồng Liên Tôn, Houston, như thăm các đồng bào bị bão lụt Katrina, và Rita tại New Orland và Beaumont trong những năm 2005 vừa qua. Hàng tháng, cùng với các Tôn giáo, chia sẻ tâm tình bác ái giữa các Tôn giáo bạn trên các Đài Phát thanh Houston để cùng nhau phục vụ đồng bào tại địa phương trong tinh thần anh em.

Đến nay, tuy tôi đã già cả về thể xác, hai chân bị đau yếu; nhưng tâm hồn vẫn còn khao khát tuổi trẻ không già, quyết chống gậy đi tham dự Trại Lên Đường 2007, và mời các bạn trẻ cùng hăng hái ghi tên tham dự Trại Lên Đường 2007 năm nay thật đông đảo. Ước mong các bạn và tôi cùng chú tâm nghe các diễn giả thuyết trình những đề tài hữu ích, và cùng nhau sinh hoạt phát triển tinh thần trách nhiệm, kỹ năng lãnh đạo, dồi dào sức sống mới, cùng nhau học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm sống, và bảo tồn truyền thống Văn hoá Việt nam ở Hải ngoại ngày càng thêm vững mạnh, trong bốn ngày Trại này.

Ngày 27-04-2007 - Phó tế : Nguyễn Văn Định This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 
VAN HOA VA GIA ĐÌNH= CHỮ NHẪN PDF Print E-mail

     VĂN HÓA VIỆT NAM = "CHỮ NHẪN"

1/Ca dao Việt Nam có câu : Chữ nhẫn là chữ tương vàng,

                                           Ai mà sống được thì càng sống lâu.

2/Chữ NHẪN trong đời thường :  Chữ nhẫn đứng đầu trăm nết.

   Vì Anh em mà bất nhẫn thì gia đình sẽ chia rẽ. Vợ chồng mà bất nhẫn

thì sẽ đi đến ly thân, ly dị. Bản thân mà bất nhẫn thì luôn bị lo lắng, bồn chồn.

3/ Chữ NHẪN trong Đạo đức Nhân bản :

  -  Cá nhân biết nhẫn nhục, sẽ được mọi nười yếu mến.

  -  Anh em biết nhẫn nhục, trong nhà được êm ấm.

  -  Bạn hữu biết nhẫn nhục, tình nghĩa không phai nhạt.

  -  Vợ chồng biết nhẫn nhục, con cái không bị bơ vơ.

  - Cha con biết nhẫn nhục, gia đình chu tòan  đạo lý.

4/ Chữ NHẪN giúp phát triển các đức tính tốt :

     *  Có khi nhẫn để vị tha, có khi nhẫn để ta bớt thù.

     *  Có khi nhẫn để tăng uy, có khi nhẫn để kiên trì bền tâm.

     *  Có khi nhẫn để an tòan, có khi nhẫn để rõ ràng đúng sai.

 

 
VANHOA VA GIA DINH # 3 PDF Print E-mail

page42 blog entry302 1 

                                    Văn Hóa Gia đình Việt Nam # 3

                                        HIẾU THẢO VỚI CHA MẸ

 

1- Công lao của đấng sinh thành,

Làm con phải nhớ, chớ đành lòng quên!

Lễ phép là việc đầu tiên,

Phận con phải nhớ chớ quên việc này.

 

2- Tránh những lời nói chua cay,

Gắt gỏng với cha (mẹ, bu) , tội này khó tha.

Nếu con ở với (mẹ, bu) cha,

Đừng quên phụ giúp tiền nhà, tiền ga…

 

3- Nếu lập gia đình ở xa,

Bạn nên chịu khó về nhà thăm cha (bu).

Tặng quà, gởi thiệp, viết thư,

Hoặc phôn cho mẹ: Ba thời khỏe không?

 

4- Rể, dâu cùng những đứa con,

Đừng quên ghi nhớ công ơn bu, thầy.

Nếu cha mẹ chẳng đắp xây,

Làm sao con có cái ngày hôm nay.

 

5- Dù cha lú lẫn hay quên,

Rể, dâu vẫn phải đáp đền công ơn.

Con nào mà sống vô ơn,

Bất hiếu với cha (mẹ, bu) liệu hồn nghe con!

 

6- Lo lắng, chăm sóc cho cha,

Để cho người sống an vui tuổi già.

Chớ nên giận mắng hay la,

Cha mẹ tủi hổ chắc là không hay !

 

Công cha, ơn mẹ cao dầy,

Phận con phải nhớ, ơn này đừng quên !

 

-----------------------------------------------------

Phó tế: Định Sưu Tầm * This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

 

 

 

 

 
Van hoahoa va Gia dinh # 4 PDF Print E-mail

 

                                    VĂN HÓA VÀ GIA ĐÌNH VIỆT NAM # 4

                                                Ca dao – Thành ngữ - Tục ngữ

 

Ca dao Tục ngữ luôn nói lên nền đạo đức căn bản, phong tục, tình yêu trai gái của dân tộc Việt nam từ hàng ngàn nay. Mỗi câu thường có bốn chữ, sáu chữ, bảy và tám chữ như sau:

Một chữ NGÓ thường nói lên nhiều tình cảm, dạy đời, răn người như dưới đây :

   1-     Ngó đâu ngó đó thì vui,

            Ngó về phụ mẫu ngùi ngùi nhớ thương.   (Ca dao)

Ngó đây cũng có nghiã là nhớ về, nhìn về Phụ mẫu là cha mẹ , dù khi mình đã thành nhân, con cái thường có nhiệm vụ như vậy đối với gia đình. Lúc con đã trưởng thành thì mẹ cha đã già yếu, cơm nước, thuốc thang rất cần sự chăm sóc của con. Do đó, khi đi xa con cái bao giờ cũng hướng về cha mẹ. Nếu là là con gái đi lấy chồng xa xứ, thì nỗi nhớ thương này lại càng day dứt tăng lên gấp bội, vì không biết ngày nào mới có dịp trở về quê cũ thăm cha mẹ mình.

2-      Ngó lên Châu đốc, ngó xuống Vàm Nao,

Anh thương em ruột thắt gan bào,

Biết em thương lại chút nào hay không?     (Ca dao)

Vàm Nao đây là tên khúc sông chảy giữa Châu đốc và Long xuyên thuộc vùng Hậu giang, nổi tiếng giầu lúa gạo và tôm cá. Các cô con gái ở đây cũng nổi tiếng trắng trẻo và dễ thương, nên các anh con trai trong câu ca dao này đã vội trồng cây si, mặc dầu không biết rõ người ta có thương lại mình chút nào hay không.? Yêu với tình yêu đơn phương mà đã “ruột thắt gan bào” thì quả là anh chàng này đa tình quá đỗi !

   3-      Ngó lên chót vót ngọn cây dầu,

            Thấy đôi diệc đậu em sầu phận em.     (Ca dao)

Diệc là loại chim chân cao, cổ và mỏ dài, lông xám hay hung nâu, thường kiếm ăn ở đồng lầy ruộng nước. Chim có đôi, cá có cặp, người con gái sống lẻ loi đơn chiếc làm sao vui cho được ! Cô ước ao có một mối tình lương duyên nồng thắm, bên cạnh một người chồng mộng tưởng. Nhưng phận gái mười hai bến nước đục trong đâu biết bến nào?

   Tiếc thay, trong vòng lễ giáo khắt khe, cam chịu cảnh “cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy” . Người con gái thời xưa cảm thấy mình như bị “kiếp đoạ thân đầy” mà không có quyền định đoạt.!

   4-     Ngó lên đám bắp trổ cờ,

            Biết em mấy tuổi mà chờ uổng công.     (Ca dao)

Bắp trổ cờ là bắp đã có hạt non và có râu, sao anh chàng này nóng tính thế? Từ lúc trái non cho tới lúc chắc hạt có còn bao lâu nữa? Cô em nào vào độ bắp trổ cờ là mười bốn, mười lăm. Sao anh không để vài năm tìm hiểu tính tình, rồi xây dựng hôn nhân càng thêm vững chắc, có hơn không? Đi đâu mà vội mà vàng, mà vấp phải đá mà quàng phải giây ?

Danh ngôn Tình yêu : * Không tình yêu, ta đè nặng lên mình, với tình yêu ta mang chở nhau đi.

  • Chính tình yêu làm trái đất xoay vòng, không tình yêu con người sẽ đến ngày tận thế.

  • Dù đã thuộc về mình, nhưng người yêu không phải mãi mãi là của mình.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Phó tế: Định Sưu Tầm

 

 

 
<< Start < Prev 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Next > End >>

Page 39 of 39