mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay5507
mod_vvisit_counterHôm Qua12163
mod_vvisit_counterTuần Này73438
mod_vvisit_counterTuần Trước116390
mod_vvisit_counterTháng Này163934
mod_vvisit_counterTháng Trước631548
mod_vvisit_counterTất cả26723007

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)Những Bài Về Đức Mẹ
NHUNG BAI VE DUC ME : NHUNG VIEC SUNG KINH ME PDF Print E-mail

NHỮNG BÀI VỀ ĐỨC MẸ :  VIỆC SÙNG KÍNH MÀ ĐỨC MẸ MUỐN :

1/ Đức Mẹ muốn tôi mời Chúa vào làm chủ Gia đình : Để Gia đình tôi có Lời Chúa ban quyền năng Thánh Thần giúp tôi tránh được mọi sự dữ, thóat khỏi sự tấn công của ma quỷ luôn rình rập đêm ngày về tình tiến và các tật xấu khác. Mẹ muốn tôi luôn cầu nguyện như Mẹ để có sức mạnh tâm hồn. Làm chứng nhân bằng đời sống mình và trở nên ánh sáng  của Thiên Chúa trong trần gian.

Hãy trao gởi con tim cho Chúa, hãy nói  cho Ngài biết những đau khổ và vui mừng, lúc đó tôi sẽ được bình an và không sợ hãi nữa.!

2/ Đức Mẹ muốn Thánh gía là trung tâm điểm của đời tôi: Thánh giá giúp tôi luôn khiêm tốn và gần Chúa mỗi ngày. Thánh giá đưa tôi đến gặp anh em túng nghèo trong Chúa. Thánh giá làm tôi trở thành người Tín hữu trưởng thành hơn. Thánh giá không làm tôi thất vọng; nếu tôi biết sống cầu nguyện như hơi thở và thực hành Lời Chúa như Mẹ đã làm mẫu gương.

Mẹ muốn tôi cùng vui vẻ, mạnh dạn theo Mẹ lên núi sọ cuộc đời nhiều đau khổ này, để ai bền đỗ đến cùng thì sẽ được cứu.

3/ Đức Mẹ muốn tôi canh tân giờ Kinh tối Gia đình : Để tôi tôn vinh Chúa bằng : thờ lạy- cảm tạ- Ngợi khen là chính, mà xin ơn là phụ. Lúc này, cha mẹ, vợ chồng, con  cháu cùng quây quần mỗi buổi tối, trước bàn thờ Chúa để lắng nghe Lời Chúa trong Thánh Kinh và nhắc nhở nhau, gần nhau , lằng nghe nhau, giúp nhau chia sẻ vui buồn trong một ngày làm ăn vất vả.

Mẹ muốn Gia đình tôi là Gia đình thánh như Mẹ xưa, để ca ngợi lòng Chúa thương xót như là dòng suối mát tuôn chảy ra cho nhân lọai.. (còn tiếp)

Ptế Định Nguyễn

 
DUC ME VOI NGUOI GIAO DAN (TIEP BAI TRUOC PDF Print E-mail

ĐỨC MẸ VỚI NGƯỜI GIÁO DÂN #2 =TIẾP BÀI ĐỨC MẸ VỚI TÍN HỮU.

                                                                                 Ptế Định Nguyễn

4/ Nhân đức Vâng lời - Dâng con cho Chúa: Mẹ cùng thánh Giuseđem con lên Giêrusalem dâng cho Chúa theo luật Mô-sê. Trong đền thờ Mẹ được ông Si-mê-on nói tiên tri cho biết: "Con Bà sẽ bị người đời chống đối, còn chính bà thì sẽ như mộ lưỡi gươm đâm thâu." (x. Luca 2, 22-35)

Tôi cần noi gương Mẹ trong đời sống Gia đình : hy sinh, vui nhận và chu tòan trách nhiệm giữa vợ chồng, cha mẹ, con cháu về vật chất và tinh thần.

5/ Nhân đức Can đảm, vui nhận trách nhiệm: Mẹ đồng hành với Chúa rao giảng Tin Mừng, đi sát con đường đau khổ của Chúa vác thánh giá lên núi sọ. Can đảm đứng chết với Chúa dưới chân thâp giá với Chúa và lãnh nhận làm Mẹ nhân lọai: Khi thấy thân mẫu mình và môn đệ đứng bên cạnh, Đức Giêsu nói với Mẹ rằng : "Thưa bà, đây là con của Bà". Rồi Người nói với môn đệ: "Đây là mẹ của anh."...(x. Ga 19, 26-27)

Bạn cần làm chứng cho Chúa trong cuộc sống hiện tại, bằng lời nói và việc làm cho tha nhân đang sống bên cạnh, cần đến ta giúp mọi thứ...

6/ Nhân đức kiên tâm cầu nguyện : Mẹ đã cùng với cá Tông đồvà các phụ nữ, hợp nhau khiên nhẫn cầu nguyện để đón nhận Chúa Thánh Thần: ...và ai nấy đều được tràn đầy Thánh Thần ...(x. CV 2, 4)

Mẹ là Người Tín hữu đầu tiên dạy tôi Cầu nguyện, và muốn tôi mến Mẹ là thực hành những điều Mẹ đã sống làm mẫu gương, chứ không chỉ xin ơn !

(còn tiếp)

 
NHUNG BAI VE DUC ME# 2= TÔNG THU KINH MAN COI PDF Print E-mail

 

                                   

 

ÑÖÙC THAÙNH CHA GIOAN PHAOLOÂ II :    ducme3

                          TRONG TOÂNG THÖ KINH MAÂN COÂI

                                   ÑÖÙC TRINH NÖÕ MARIA

              Höôûng öùng lôøi môøi goïi

                           CUÛA GIAO HỘI VIỆT NAM

                                   Ban haønh ngaøy 16/10/2002

 

 

Tröôùc moãi chuïc kinh cuûa Maàu nhieäm: NAÊM SÖÏ VUI – NAÊM SÖÏ SAÙNG – NAÊM SÖÏ THÖÔNG – NAÊM SÖÏ MÖØNG, ngöôøi Höôùng daãn seõ ngaém (xöôùng) leân töøng Maàu nhieäm, roài ñoïc moät, hai caâu Kinh thaùnh phuø hôïp vôùi Maàu nhieäm aáy.      Im laëng trong giaây laùt, moïi ngöôøi cuøng suy nieäm maàu nhieäm naøy vôùi hai yù töôûng nhö sau:

 

1/ CHUÙA COÙ YÙ NOÙI GÌ VÔÙI TOÂI QUA LÔØI CHUÙA VÖØA NGHE?

2/ TOÂI ÑANG SOÁNG VAØ SEÕ SOÁNG LÔØI CHUÙA ÑOÙ NHÖ THEÁ NAØO?

 

Suy nieäm chöøng moät phuùt, roài ñoïc kinh Laïy Cha, laàn haït nhö thöôøng.

 

 

Sau moãi Maàu nhieäm Vui – Saùng – Thöông – Möøng , moïi ngöôøi cuøng ñoïc chung :

                                 KINH ÑÖÙC MEÏ MAÂN COÂI

Laïy Raát Thaùnh Ñoàng Trinh Maria / chuùng con troâng caäy Meï laø Ñaáng hay thöông giuùp/ nhöõng keû phaûi ñau khoå vaø keû khoâ khan / luoân gìn giöõ caùc keû laøm con Chuùa / vaø hay ban moïi ban moïi ôn laønh cho nhöõng ai coù loøng kính meán Chuùa trong ngaøy hoâm nay.

Chuùng con xin Ñöùc Meï maân Coâi caàu cho chuùng con / ñaùng chòu laáy nhöõng söï Chuùa Kitoâ ñaõ höùa.//

 

Laïy Chuùa, chuùng con xin vì coâng nghieäp Ñöùc Gieâsu con Chuùa / ñaõ laáy söï cheát vaø soáng laïi cuûa Ngöôøi ñeå cöùu chuoäc chuùng con / Xin Chuùa ban söùc maïnh vaø beàn ñoã / ñeå chuùng con sieâng naêng suy ngaém nhöõng söï Maàu Nhieäm Raát Thaùnh Maân Coâi / vaø ñöôïc baét chöôùc soáng theo nhöõng Maàu nhieäm aáy / ñeå chuùng con ñaùng ñöôïc laõnh nhaän hoàng phuùc Chuùa ñaõ höùa ban. / Vì coâng nghieäp Chuùa Gieâsu, Con Chuùa / laø Ñaáng haèng soáng haèng trò cuøng Chuùa Cha vaø Chuùa Thaùnh Thaàn ñôøi ñôøi chaúng cuøng ./ Amen...                                                                                                       

                                                                                                               Ptế Nguyễn Định

 

 

 

                      

 
NHUNG BAI VE DUC ME #1 = THEO ME LEN DUONG PDF Print E-mail

 

A- THEO MẸ LÊN ĐƯỜNG :                               * Ptế Định Nguyễn/Huyền Đồng

Sưu Tầm

1- Mẹ đã lên đường thăm bà chị họ Elizabet.

2- Mẹ đã lên đường đi Belem khai nhân hô khẩu và sinh Chùa Giêsu.

3- Mẹ đã lên đường đem Chúa chạy trốn sang Ai cập.

4- Mẹ đã lên đường dâng Chúa vào Đền Thánh theo luật.

5- Mẹ đã lên đường đi Giêrusalem khi Chúa Giêsu lên mười hai tuổi.

6- Mẹ đã lên đường theo Chúa đi dự tiệc cưới tại Cana.

7- Mẹ đã lên đường theo sát cuộc hành trình rao giảng của Chúa Giêsu.

8- Mẹ đã lên đường theo Chúa Giêsu trong cuộc thương khó đến chân Thập giá.

9- Mẹ đã lên đường cùng với các Tông đồ cầu nguyện chờ đón Chúa Thánh Linh.

 

   Tất cả các chuyến đi của Mẹ đều khó khăn, nguy hiểm đòi hỏi nhiều hy sinh, phấn đấu với chính mình và với ngoại cảnh. Phấn đấu với bản thân nhiều quyết liệt, khó khăn và cần nhiều ơn Chúa. Bạn hãy noi gương Mẹ làm các việc này đã rồi Mẹ sẽ ban ơn cho không thiếu.

 

B-  THEO MẸ RA KHƠI :

 

1-   Mẹ đã ra khơi khi khiêm tốn nhận lời Thiên thần truyền tin: “Xin vâng”

2-   Mẹ đã ra khơi để Suy gẫm Lời Chúa trong lòng và suy đi nghĩ lại.

3-   Mẹ đã ra khơi khi ông Simeon báo tin như lưỡi gươm đâm thâu tầm hồn.

4-   Mẹ đã ra khơi để đón nhận việc làm lạ lùng của Thiên Chúa cho nhân loại.

5-   Mẹ đã ra khơi để đón đường gặp Chúa Giêsu vác Thánh giá lên núi Sọ.

6-   Mẹ đã ra khơi dám đứng dưới chân Thập giá để chứng kiến Chúa chịu chết.

7-   Mẹ đã ra khơi để đau đớn ẳm Chúa vào lòng khi táng xác trong hang đá.

 

C-  NOI GƯƠNG MẸ :

 

Việc sùng kính và mừng lễ Mẹ đẹp nhất là NOI GƯƠNG MẸ LÊN ĐƯỜNG VÀ RA KHƠI VỚI MẸ trong cuộc sống hàng ngày của bạn.

Hãy LÊN ĐƯỜNG bằng dấn thân phục vụ - Hãy RA KHƠI bằng bỏ nếp sống cũ.

Nếu làm được điều trên bạn sẽ có bình an và được giống như Đức Mẹ rồi !!!

 

 

       *  Nhớ một bài hát về Đức Mẹ từ Năm 1952:

      Mẹ về Thiên Cung cho  con lên theo cho con lên theo !

  Mẹ ơi thế gian đắng cay muôn vàn nào hạnh phúc chi !

  Mẹ về Thiên cung ôi vui bao nhiêu ôi vui bao nhiêu !

    Hãy luôn  nhớ   con đớn đau hãy còn ngàn ngày chia ly !                                                                                

     Ptế Định

 
NHUNG BAI VÊ DUC ME # 1= DUC ME VOI NGUOI TIN HUU TIN HUU PDF Print E-mail

ducme    ĐỨC MẸ VỚI NGƯỜI TÍN HỮU      * Phó tế GBM Định

Đức mẹ là Người Tín hữu Đầu Tiên, Mẹ đã sống trong Gia đình như tôi, làm ăn vất vả nuôi con là Chúa Giêsu như bao người khác ; nhưng Mẹ luôn sống là một người Tín hữu gương mẫu cho con cái Mẹ là chúng ta noi theo, qua các nhân đức tuyệt vời như sau:

1- Nhân đức Trinh tiết và khiêm nhường  :  Khi sứ thần vào nhà Đức Maria nói: "Vui mừng lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà!". Đức Mẹ thưa: "Việc ấy xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng ! Sau khi nghe lời sứ thần nói: Đức Mẹ khiêm tốn và tin tưởng thưa : "Vâng tôi đây là nữ tì của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi." (x. Luca 1, 26-38) - Còn tôi thì sao ? Đã noi gương Mẹ nhân đức nào chưa ?

2- Nhân đức Yêu thương và tin hiểu Lời Chúa : Mẹ vội vã đi thăm bà chị họ là bà Elisabet vừa có thai ông Gioan Tiền Hô. Bà Elisabth chào và nói : "Em thật có phúc, vì em đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em." Ngay khi nghe lời đó, Đức mẹ đã hát lên kinh Ngợi khen (Magnificat) Linh hồn tôi ngợi khen Chúa.! " (x. Luca 1, 39-46)  - Còn bạn thì sao ? Đã tin tưởng vào Lời Chúa và ca ngợi Chúa trong lúc vui buồn chưa ?

3- Nhân đức Vâng nghe Lời Chúa và nghèo khó : "Bà sinh con trai đầu lòng, lấy tã bọc con, rồi đặt nằm trong máng cỏ, vì hai ông bà không tìm được chỗ trong nhà trọ." (x. Luca 2, 7) Đức mẹ luôn âm thầm và vui vẻ chỉu đựng , ghi nhớ Lời Chúa trong lòng và không kêu trách lẩm bẩm, dù biết mình là Mẹ Chúa Cứu Thế: Còn Maria thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng." (x. Luca 2, 19).  Còn bạn và tôi thì sao ?        (còn tiếp)

 
<< Start < Prev 31 32 33 34 35 Next > End >>

Page 35 of 35