mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay6728
mod_vvisit_counterHôm Qua10893
mod_vvisit_counterTuần Này26270
mod_vvisit_counterTuần Trước63979
mod_vvisit_counterTháng Này6728
mod_vvisit_counterTháng Trước249791
mod_vvisit_counterTất cả18391215

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)Hạnh Phúc Hôn Nhân
HANH PHUC HON NHAN # 22 = GIU GIN HANH PHUC GIA ĐÌNH PDF Print E-mail

 

          GIÖÕ GÌN HAÏNH PHUÙC GIA ÑÌNH

                        (Caûm nghieäm: Coâloâseâ 3, 12-17)

                                   ----*****----

Ñeå thöïc hieän Lôøi Chuùa daïy trong thö gôûi Coloâseâù: “Haõy soáng hieàn hoøa, khieâm nhu, nhaãn naïi, chòu ñöïng vaø tha thöù...(Col 3, 12-17) laø caên baûn cho haïnh phuùc Gia ñình. Toâi xin anh chò cuøng chia seû nhöõng vieäc ngöôøi Choàng vaø Vôï neân laøm nhö cuï theå cho nhau nhö sau:

 

A- Ngöôøi Choàng:

1/ Mau maén chia seû coâng vieäc nhaø vaø con caùi, ñöøng chôø Vôï phaûi leân tieáng nhôø môùi laøm.

         (Ñoùng goùp theâm kinh nghieäm Soáng)

 

2/ Ñöøng hoûi chua chaùt: Hoâm nay em laøm gì caû ngaøy trong khi anh ñi laøm meät moûi? (Nhôù: vieäc nhaø khoâng teân)

         (Chôø anh em chia seû)

 

3/ Ñöøng neân choïc giaän noùi: Toâi coi con ngoan coøn baø coi con noù chæ hö theâm. Con hö tai meï laø theá!

         (Ñeå anh chò ñoùng goùp yù kieán)

 

4/ Thaáy meät moûi neân saên soùc hoûi han nhieàu hôn: Nhôù bôùt ñoøi hoûi theå xaùc, sau ñoù vôï coù theå vui veû gaàn guõi nhieàu hôn.

         (Anh chò goùp yù theâm)

 

5/ Saên soùc baèng haønh ñoäng nhö: Doïn deïp nhaø cöûa, laøm nhöõng vieäc beáp nuùc, noùi chuyeän vui, ñi aên tieäm...

         (Môøi anh chò chia seû theâm)


B- Ngöôøi Vôï:

1/ Coäng taùc vôùi coâng vieäc cuûa choàng. Ñöøng cheâ bai laøm nhieàu quaù hay dôû quaù laø ñuïng cham vaøo söï töï do cuûa choàng.

            (Anh Chò cho theâm yù kieán)

 

2/ Khuyeán khích vaø tham döï vaøo nhöõng thuù tieâu khieån laønh maïnh cuûa choàng, ñeå taïo söï gaàn guõi, thoâng caûm vôùi nhau.

            (Moïi ngöôøi ñoùng goùp theâm)

 

3/ Ñeå cho choàng nhöõng giôø phuùt yeân laëng, nghæ ngôi, ñoïc saùch, traùnh quaùy raày, laøm oàn, phaù ñaùm...

            (Ñeå anh chò em ñoùng goùp theâm)

 

4/ Ñeå yù saên soùc choàng khi meät moûi, lo laéng,...Duøng nhöõng lôøi khen taëng thaønh thaät laø nhöõng lieàu thuoác boå cho caû hai.

            (Moïi ngöôøi ñoùng goùp theâm)

 

5/ Luoân noùi nhöõng lôøi yeâu thöông tình töù vôùi choàng nhö thuôû ban ñaàu, ñeå choàng treû laâu. Bình thöôøng ñaøn oâng giaø vaø cheát sôùm hôn ñaøn baø vì vaát vaû, lo laéng, ñam meâ...

            (Xin anh chò goùp yù theâm)

 

   XIN LÖU YÙ: Ñeå buoåi chia seû keát quaû, xin caùc anh chò haõy haï mình khieâm toán vaø caàu nguyeän thaät nhieàu, ñeå Chuùa Thaùnh Thaàn laøm vieäc nôi chuùng ta vì söùc mình yeáu ñuoái. Neáu ñeå Ngaøi thanh taåy theå xaùc vaø taâm hoàn nhieàu veát nhô, thì Chuùa Thanh Thaàn seõ thay ñoåi caùc anh chò daàn daàn ñöôïc.

                                    Pteá Ñònh / Khoùa 97-TTHNGĐ

 
HANH PHUC HON NHAN # 21 = LOI CAU NGUYEN CUA VO CHONG PDF Print E-mail

 

                        HẠNH PHÚC HÔN NHÂN # 21ducme3

          LỜI CẦU NGUYỆN CỦA VỢ CHỒNG

 

Lạy Chúa, Chúa đã ban cho con người bạn trăm năm ở đời này. Xin cho con hiểu biết trách nhiệm của con là phải tạo hạnh phúc cho bạn con, và tình yêu của bạn con là sức mạnh giúp con can đảm làm tròn nhiệm vụ vợ chồng mà Chúa đã giao phó.

 

1- Xin giúp con biết bạn con ước muốn những gì, hy vọng những gì, lo lắng những gì để vỗ về an ủi chở che.

 

2- Xin giúp con biết đối đãi tử tế với bạn con, cho con nhớ rằng một lời âu yếm, một cử chỉ yêu thương cũng đủ làm cho bạn con vui lòng hả dạ.

 

3- Xin chớ để cho con bất công tàn nhẫn ; nhưng biết ăn ở hiền lành tử tế, hài hòa, không nóng nẩy với bạn con, để thấy Chúa đang hành động trong con.

 

4- Và nếu cần sửa chữa cho nhau, xin giúp con biết dùng những lời khôn khéo, đại độ và yêu thương.

Xin giúp con biết rằng, con cũng có nhiều khuyết điểm, nên con không đòi hỏi bạn con phải hoàn hảo.

 

5- Con biết rằng tha thứ lỗi lầm, nín nhịn, bỏ qua yếu đuối, ấy là yêu nhau bằng hành động, và quyết bỏ cờ bạc rượu chè... Vì chính những tật xấu này làm tan nát gia đình con.

 

6- Xin giữ lòng con khỏi tính ghen tương, ngờ vực, hờn dỗi, nóng nẩy, để gia đình chúng con luôn đươc đoàn tụ ấm cúng và trung thành yêu nhau.


7- Chúng con quyết xếp đặt thì giờ để vợ chồng con gần gũi nhau, nhất là chia sẻ kinh nghiệm Sống Lời Chúa trong giờ kinh tối gia đình, cùng nhau cầu nguyện chung, lắng nghe nhau những vui buồn trong ngày, để có sức sống mới.


 8- Con quyết noi gương Thánh Gia trong tinh thần khiêm tốn, siêng năng làm việc, chia sẻ vui buồn giữa vợ chồng, các con, để có Chúa Giêsu, Mẹ Maria và thánh cả Giuse luôn hiện diện, làm chủ và hướng dẫn trong gia đình con. Amen .

 

 

 ducme3

 
HANH PHUC HON NHAN # 20 =DUNG 5 NGON NGU TINH YEU PDF Print E-mail

 

                                    Hạnh phúc Hôn Nhân # 20:

                                       DÙNG NĂM NGÔN NGỮ TÌNH YÊU

                                          (Thân gởi Qúy anh chị trong Chương trình TTHNGĐ)

 

   Anh chị thử dùng Năm Ngôn Ngữ Tình Yêu để biểu lộ tình cảm và tư tưởng của mình theo Lời Chúa dạy trong Thánh Kinh như sau:

1- Ngôn Ngữ Tình Yêu là những lời khẳng định: Đối tượng và tính chất của nó hàm chứa tinh thần và trách nhiệm của người nói:

   Ví dụ: Chúa Giêsu cũng nói những lời khẳng định đem lại sự sống và đầy hy vọng cho những người đáp lại tình yêu của Ngài: “Thật, tôi bảo thật các ông: ai nghe Lời tôi và tin vào Đấng đã sai tôi, thì có sự sống đời đời và khỏi bị xét xử…”(Ga 5, 24). “Tôi là ánh sáng thế gian. Ai theo tôi, sẽ không phải đi trong bóng tối; nhưng sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống.” (Ga 8, 12)

2- Ngôn Ngữ Tình Yêu là thời gian: Ngôn ngữ này đòi hỏi liên tục giữa hai người: Chúa dành thời gian trò chuyện với Adam và Evà. Ngài cũng thường nói với Ap-ra-ham: Đức Chúa phán: “Ta có nên dấu Áp-ra-ham điều Ta sắp làm chăng.? (St 18, 17). “Hãy đến gần Thiên Chúa, Người sẽ đến gần anh em… (Gc 4, 8) Chúa Giêsu ở với ta qua danh xưng la Em-ma-mu-en là Ngài ở cùng chúng ta mọi ngày cho đến tận thế, Ngài ban Chúa Thánh Linh để ở cùng chúng ta.

3- Ngôn ngữ Tình Yêu là quà tặng: Ngôn ngữ này không mong đợi sự hoàn trả lại nơi người nhận, Chúa ban quà tặng cho loài người trước khi Ngài dựng lên con người: Thiên Chúa ban phúc lành cho họ, và Thiên Chúa phán với họ: Hãy sinh sôi nẩy nổ thật nhiều, cho đầy mặt đất, và thống trị mặt đất…(St 1, 28-29) Thánh Phaolô nói : “... thấy ân huệ tuyệt vời Thiên Chúa đổ xuống trên anh em. Xin cảm tạ Thiên Chúa vì phúc lộc khôn tả Người ban.” (2 Cor 9, 14-15)

4- Ngôn ngữ Tình Yêu là những hành động phục vụ: Ngôn ngữ này thể hiện trong đức tính khiêm nhường giữa vợ chồng với nhau:

Chúa phục vụ: “Vì Con Người đến không phải để người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm già chuộc muôn người.” (Mc 10, 45). Chúa rửa chân cho các mộn đệ.

5- Ngôn ngữ Tình yêu là sự đụng chạm: Ngôn ngữ này biểu lộ sự cảm thông, đồng cảm giữa hai người: Gia-cop với Thiên Chúa: “Có một người vật lộn với ông cho đến lúc rạng đông… (St 32, 24-30). Thư Gioan viết: Điều vẫn có ngay từ lúc khởi đầu, điều chúng tôi đã nghe, điều chúng tôi đã thấy tận mắt, điều chúng tôi đã chiêm ngưỡng, và tay chúng tôi đã đụng chạm đến…(I Ga 1, 1)

   Chuyện kể: Một người chồng tên là A hay xử dụng Ngôn Ngữ Tình Yêu là những lời khẳng định, trong khi người vợ của anh tên là M hay xử dụng Ngôn Ngữ Tình Yêu là những món quà tặng.

   Do đó, trong cuộc Hôn nhân của họ có những khoảng cách với nhau trong mối quan hệ, bởi vì người này không hiểu Ngôn Ngữ Tình Yêu của người kia. Nhận thấy được, Anh A không thích quà tặng và quà tặng chẳng có ý nghiã gì đối với anh, anh chỉ thích những lời khẳng định, những lời khen thành thật, chân tình. Ngược lại chị M thuộc loại người ít nói, chị không thích khen ai, và tự nhận mình là người thường phê bình kẻ khác. Chị chỉ thích nhận quà và tặng quà cho người khác, cho dù họ đã là vợ chồng ở với nhau lâu; nhưng không hiểu Ngôn Ngữ Tình Yêu của nhau, cho đến khi họ khám phá ra sự khác nhau này.

   Cuối cùng họ dùng Ngôn Ngữ Tình Yêu của nhau trong mối quan hệ, vì vậy khoảng cách giữa hai người sẽ gần nhau hơn.

   Áp dụng những lời Khẳng định: (Words of Affirmation)

1- Khi những lời nói nhằm bày tõ sự tán thành, khen ngợi, thăm hỏi,…đến người phối ngẫu của mình một cách thành thật thì gọi là những lời khẳng định mang tính cách khích lệ.(Encouraging Words)

   2- Những lời nói khích lệ đòi hỏi sự thông cảm và quan tâm chẳng hạn như: “Anh/Em biết điều đó, anh/em sẽ giúp em. Anh/em cần anh giúp trong vấn đề đó không?”. Anh chị cần phải bày tỏ cho người phối ngẫu biết sự quan tâm của mình về vấn đền đó.

   3- Chỉ qua sự áp dụng, anh chị mới khám phá được Ngôn Ngữ Tình Yêu, mà người chồng hay vợ vẫn thường xử dụng đối với mình. Sau đó, anh chị cùng dùng một ngôn ngữ của nhau, để chú tâm đáp ứng thật nhiều và thường xuyên cho người phối ngẫu của mình. Một khi đã có sự hợp nhất và gắn bó trong đời sống vợ chồng rồi, anh chị có thể đáp ứng cho nhau từ từ những ngôn ngữ còn lại.

   Tóm lại, muốn đạt được Năm Ngôn Ngữ Tình yêu trên, anh chị cần phải chọn đọc một đọan Lời Chúa với nhau trong giờ Kinh tối Gia đình, lắng nghe Chúa Thánh Thần nhắc bảo, cùng nhau chia sẻ vui buồn, nói nhiều với Chúa và đem áp dụng vào đời sống. Nếu thiếu Lời Chúa, gia đình anh chị sẽ mất dần sức sống để thăng tiến.

Phó tế: JB Nguyễn văn Định * This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 
HANH PHUC HON NHAN # 19A = BI QUYET KHI CHON BAN DOI -TIEP PDF Print E-mail

 

                             HẠNH PHÚC HÔN NHÂN # 19A

                     Bí quyết Khôn Ngoan khi chọn bạn đời (tiếp)

                                                    (BẠN TRAI )

   Có nhiều cách cho bạn chọn một người bạn trai tốt, để đi tới Hôn nhân với những cá tính của người đàn ông như sau:

1/ Có tính săn sóc đàn vật: Người bạn trai tốt, hiền lành được thể hiện qua câu Kinh Thánh sau : Người công chính chăm lo sự sống đàn vật, còn kẻ dữ thì thâm độc tận đáy lòng. (Cn 12, 10)

2/ Biết lắng nghe khuyên nhủ: Đức tính này nói cho bạn biết anh ta là người khôn ngoan, nếu không có, anh ta là kẻ ngu muội, bạn hãy đọc câu Kinh Thánh sau đây: Kẻ ngu cứ tưởng mình đi đường ngay chính, ai nghe lời khuyên nhủ mới là người khôn. (Cn 12, 15).

   Một con người cứng đầu lúc nào cũng cho mình là đúng, không muốn góp ý hay thảo luận một quyết định nào, cứ khư khư làm theo ý mình. Lập gia đình với một người bướng bỉnh không chịu nghe ai, không trọng nể ý kiến của vợ con sẽ làm cho cuộc hôn nhân của bạn không thỏa nguyện, bạn sẽ thấy nhiều lúc cô đơn.!

3/ Bạn bè của anh: Nếu bạn của anh ta là những người xấu nết, bạn cũng bị ảnh hưởng lây: Đi với người khôn, ắt sẽ nên khôn, chơi cùng kẻ dại, sẽ mang lấy hoạ. (Cn 13, 20). Hãy nhớ câu ca dao: Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Ngày nay nhiều thanh niên con nhà đàng hoàng, nhưng đi chơi với đám bạn làm xằng bậy, rồi cả lũ phải vào tù. Các cô phải cẩn thận, nếu bạn trai của mình ngao du với loại bạn không tốt, nên hãy tránh xa từ lúc đầu còn hơn.

4/ Nóng tính hay nhẫn nại: Không có gì hạnh phúc hơn là có được một người chồng hiểu biết và nhẫn nại. Đây là một đức tính tối cần nơi người bạn đời mà bạn muốn tìm. Một người chồng nóng nẩy chỉ mang lại sự sợ hãi trong gia đình và tủi hổ khi ra ngoài. Sách Châm ngôn khuyên: Người chậm giận thì đầy sáng suốt, người nóng tính để lộ cái dại khờ (Cn 14, 29).

5/ Nghề của anh: Bạn hãy cẩn thận xem chàng đang làm nghề gì để mang lại lợi tức và hạnh phúc cho gia đình, mà cũng có thể là sự rủa sả và khốn khổ, Sách Châm ngôn dạy: Kẻ hám lợi làm tan hoang nhà cửa, người khinh chê quà hối lộ sẽ được sống lâu (Cn 15, 27).

   Lấy một người chồng vung vãi tiền bạc, mua sắm đủ thứ cho vợ con, chưa hẳn đó là đã hạnh phúc, nếu tiền ấy là tiền phi nghiã. Khi chồng mình là người lường gạt mánh mung, trốn thuế, giả mạo giấy tờ, thì sự giầu sang ấy là một sự rủa sả, không có liêm chính.

6/ Con người điềm tĩnh: Người ấy phải biết im lặng đúng lúc, đừng để “thùng rỗng kêu to”, hay “không biết thì dựa cột mà nghe”. Không biết thì làm thinh, được xem là người khôn ngoan. Sách Châm ngôn dạy: Người nói năng dè dặt là người hiểu biết, kẻ giữ được điềm tĩnh là kẻ khôn ngoan (Cn 17,27). Trầm tĩnh là người khiêm nhường.

7/ Con người tham sắc: Đây là hạng người mang lại đau khổ cho gia đình. Bạn có thể thấy chân tính này biểu lộ nơi bạn trai của mình khi cùng đi chơi. nếu có thì nên xa lánh ngay từ ban đầu: Sách Châm ngôn khuyên: Có ai dấu lửa trong người mà không bị cháy áo? Có ai đi trên than hồng mà không bị phỏng chân?(Cn 6,27-28)

Người ngoại tình mang lại sự đau buồn cho vợ chồng và con cái.

8/ Có tật nghiện rượu: Rượu làm cho người ta mất sáng suốt, thăng bằng, không còn làm chủ được thể xác của mình. Một người chồng say sưa làm xấu hổ bản thân và vợ con : Ai kêu: “Than ôi!” ? Khổ quá!? Ai cứ gây gổ ? Đó là kẻ nấn ná bên ly rượu (Cn 23, 29-30). Phải tránh xa từ ban đầu, nếu bạn trai của cô có tính nhậu nhẹt.

9/ Có lòng thương người: Anh ta có lòng nhân với mọi người bất luận sang hèn, tử tế với kẻ thua kém mình, Sách Châm ngôn dạy: Kẻ bịt tai trước tiếng kêu của người cô thế, đến lúc nó kêu, sẽ chẳng được đáp lời (Cn 21, 13). Anh ta biểu lộ sự độ lượng và nhân đức của mình, chắc chắn cuộc đời anh và chị cũng sẽ được phúc.

   Cao dao có câu:     Nghe anh được lúc bấy giờ,

                           Mai sau trứng nước con thơ ai nhìn

   Trong tình yêu, sự thua thiệt nếu có, bao giờ cũng nghiêng về phía phụ nữ. mà thua thiệt nào xét ra cũng nặng nề cả. Về mặt tinh thần thì bị tai tiếng, đàm tiếu, còm về thể xác thì lãnh trọn sự đau khổ, nếu lỡ: “khôn ba năm, dại một giờ”, bụng mang dạ chửa.

   Sự từ chối của cô nàng trong câu ca dao trên thật là khôn ngoan. Chiều lòng người yêu thì ai lại không muốn; nhưng khi bụng mang dạ chửa, khi con còn đỏ hỏn trong tay, mà bị bỏ rơi thì ai là người gánh dùm tai hoạ đây ?

   Bởi vậy, tìm hiểu và quyết định trong hôn nhân là quan trọng nhất trong đời. Là Tín hữu, hãy cẩn thận đừng để gia đình đổ vỡ.

Phó tế: GB Nguyễn văn Định * This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 
HANH PHUC HON NHAN # 19 = BI QUYET KHI CHON BAN DOI PDF Print E-mail

 

                        HẠNH PHÚC HÔN NHÂN # 19

                   Bí quyết Khôn Ngoan Khi Chọn Bạn đời

                                   (BẠN GÁI)

 

   Một chuyên viên nghiên cứu về gia đình có lời khuyên các bạn trẻ: Khi các bạn quen biết một ai, chỉ đi chơi như bạn bè thôi; nhưng bạn cũng phải chọn lựa như mình có thể lập gia đình với người ấy.

   1- Kinh Thánh dạy dỗ: Hôn nhân là một ân phước Thượng Đế đã ban cho con người, Ngài muốn bạn vui hưởng cuộc sống trần thế mà Thiên Chúa đã thiết lập trong vườn E-den cho ông Adong và bà Evà. “Con người ở một mình không tốt, Ta sẽ làm cho nó một trợ tá xứng với nó. (St 2,18). Chúa Giêsu và Mẹ Maria đã tới chúc phúc cho tiệc cưới tại Cana và làm phép lạ cho nước trở nên rượu. (Ga 2, 1-2)

   2- Sách Châm ngôn dạy: khi chọn người vợ tương lai: “Người đàn bà nhân đức là mũ triền thiên cho chồng nàng, còn vợ hư hỏng như bệnh mục xương cho chàng (Cn 12, 4). Người vợ tốt làm cuộc đời người chồng được nể nang, không phải thất vọng, xấu hổ. Bởi vậy, các bạn thanh niên nam nữ khi có dịp quen biết, đi sinh hoạt với nhau, bạn cần quan sát cá tính của người con gái hay con trai.

   3- Ly dị là điều đau buồn: Thiên Chúa chỉ thiết lập Bí tích Hôn nhân, Ngài không thiêt lập ly dị. Cho dầu cuộc hôn nhân bị đổ vỡ, đó không phải là giải pháp dễ dàng, nhất là khi đã có con, bạn nghĩ khỏe quá, không phải ở hoài với bà vợ ấy, nhưng bạn phải nhớ, người đàn bà, đàn ông ấy vẫn là người mẹ, là cha của các con.

4- Tiêu chuẩn chọn bạn đời: Bạn hãu cầu nguyện nhiều trước khi tìm người bạn: “Nhà cửa, tài sản là gia nghiệp của cha ông, còn người vợ khôn ngoan là do Đức Chúa ban (Cn 19, 4). Sự thành công tìm được người vợ quý là do Chúa ban thưởng, người ấy sẽ đi với mình suốt cuộc đời 50, 60 năm. Bởi vậy, bạn phải cầu nguyện, nói chuyện cùng Chúa để Ngài hướng dẫn thật là quan trọng.

a/ Sắc là hư không: Nếu cuộc hôn nhân chỉ đặt nền tảng trên sắc đẹp thì khó mà bền bỉ, vì nó chỉ là bề ngoài và tạm bợ” Sách Châm ngôn dạy: “Duyên là giả trá, sắc là hư không/phù vân (Cn 31, 30). Người phụ nữ kính sợ Đức Chúa, mới đáng cho người đời ca tụng . Vì “kính sợ” là khởi đầu cho khôn ngoan  (Cn 1, 9).

b/Hiền lành, nết na: Người mẹ ảnh hưởng việc nuôi dạy con nhiều hơn người cha, dạy dỗ chúng yêu thương va và kính sợ Chúa. Sợ nhất là người đàn bà lúc nào cũng sẵn sàng gây gổ, tức giận, thà ở độc thân suốt đời còn hơn gặp vợ dữ: “Ai tìm được vợ hiền là tìm thấy hạnh phúc, và tìm thấy được ơn Đức Chúa ban. (Cn 18,22)

c/ Tính thận trọng, dè dặt: Dè dặt có nghiã là biết ăn biết nói đúng lúc, đúng cách, không phô bày trong cách ăn mặc, sỗ sàng trong hành vi cử chỉ: “Một người đàn bà đẹp mà thiếu sự dè dặt, khác nào một vòng vàng đem xỏ muĩ heo/đeo nơi muĩ heo (Cn 11, 22).

d/ Có đức khôn ngoan: Người vợ khôn ngoan biết xây dựng mái ấm gia đình, làm cho cả nhà vui vẻ, chồng con đươc bảo toàn: Phụ nữ khôn ngoan xây dựng nhà mình, phụ nữ dại dột tự tay phá đổ. (Cn 14, 1). Nếu thiếu đức tính này gia đình trở thành một địa ngục, người chồng không muốn về, người con chỉ mong lớn là dọn nhà ra đi.

   Những điều trình bày trên, hy vọng các bạn trẻ dùng đó làm kim chỉ nam trong việc tìm người bạn đời. Các bạn gái cũng theo lời dạy của Kinh Thánh để biết tương lai mình cần có một người chồng tốt, là một người vợ hiền. Hôn nhân là một quyết định nghiêm trọng trong cả một cuộc đời. Là Tín hữu Kitô đừng để gia đình mình đi đến chỗ đổ vỡ. Đừng để vợ, chồng mình nếu không vừa ý thì ly dị.

   Chúa Giêsu dạy: Thầy bảo cho anh em biết: ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, ai rẫy vợ là đẩy vợ đến chỗ ngoại tình, và ai cưới người đàn bà bị rẫy, thì cũng phạm tội ngoại tình. (Mt 5, 32)

   Các bạn trẻ hãy nhớ rằng người bạn đời ấy là cha, mẹ của con cái bạn. Nên bạn hãy lựa chọn thật cẩn thận, hãy tìm đến Lời Chúa chỉ dẩn để quyết định cho bạn. Hãy cầu nguyện, hãy bàn hỏi với người khôn ngoan để quyết định trước khi chon người bạn đời.

Phó tế: GB Nguyễn văn Định * This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next > End >>

Page 7 of 9