mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay4256
mod_vvisit_counterHôm Qua19224
mod_vvisit_counterTuần Này61416
mod_vvisit_counterTuần Trước84174
mod_vvisit_counterTháng Này92703
mod_vvisit_counterTháng Trước83715
mod_vvisit_counterTất cả27728219

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)NHUNG BAI VE DUC ME = NHUNG NHAN DUC CUA ME PDF Print E-mail

 

         NHÖÕNG NHAÂN ÑÖÙC CUÛA MEÏ MARIA

                                                  Ptế: GBM Định Nguyễn

                                       -----*****-----

1-     Ñöùc AÙi : Khi Meï coøn ôû theá gian ñaõ aüm beá Chuùa Gieâsu trong caùnh tay mình, vôùi tình yeâu nhö löûa. (Nhaõ Ca)

2-     Ñöùc Khieâm nhöôøng: Trong giaây phuùt nghieâm troïng cuûa Söï Truyeàn Tin, Meï tuyeân xöng chæ laø toâi tôù cuûa Chuùa.

3-     Ñöùc Tin: Meï nhaän Ngoâi Lôøi Nhaäp Theå, laø Ñöùc Tin cuûa Meï lôùn lao baèng moïi ngöôøi vaø caùc Thieân thaàn. (Lc 1)

4-     Ñöùc Vaâng lôøi: Bôûi söï vaâng lôøi cuûa Meï laø nguyeân nhaân cöùu roãi cho chính Meï vaø cho taát caû nhaân loaïi nöõa.

5-     Ñöùc Hy voïng: Khi sinh con trong chuoàng suùc vaät, Meï khoâng phaøn naøn, ñaõ hoaøn toaøn phoù thaùc nôi Thieân Chuùa.

6-     Ñöùc Nhieät thaønh: Trong tieäc cöôùi Cana, loøngï Nhieät thaønh toû giuùp ñôõ ngöôøi khaùc maø Meï ñaõ thöïc hieän. (Gioan 2)

7-     Ñöùc Hy sinh: Meï Maria laø moät ngöôøi töû ñaïo khoâng bôûi löôõi göôm cuûa lyù hình; nhöng bôûi hy sinh cuûa traùi tim.

8-     Ñöùc Thaêm vieáng: Meï ñaõ thaêm baø EÂlisabet xa xoâi maø vaãn coøn ñang thaêm vieáng vaø daãn caùc linh hoàn ñeán vôùi Chuùa.

9-     Ñöùc Caån thaän: Qua Lôøi Söù thaàn, Meï ñaõ yeâu caàu caùch thaän troïng ñieàu aáy xaûy ra, vì Meï khoâng bieát ngöôøi nam.

10- Ñöùc Can ñaûm: Meï ñaõ can ñaûm suoát ba giôø lieàn nôi ñoài Canveâ, meï chaáp nhaän caùi cheát ñau thöông cuûa Chuùa.

11- Ñöùc Vui möøng: Meï la söï vui möøng vaø ñaùng yeâu cho Thieân Chuùa khi ôû Belem, sang Ai caäp vaø taïi Nazareùt.

12- Ñöùc Thoâng caûm: Meï thoâng caûm vôùi thaùnh Giuse taïi Belem, tôùi xöù Ai caäp vaø ñoâi baïn treû taïi tieäc cöôùi Cana.

13- Ñöùc Hoan laïc: Meï laø nieàm vui vì ñaõ trao ban Chuùa Kitoâ cho theá gian, Meï laø Ñaáng trung gian caùc aân suûng.

14- Ñöùc Khoân ngoan: Meï laø Toøa Ñaáng Khoân Ngoan, vì suoát ba möôi naêm laø ngöôøi ngoài laéng nghe lôøi Chuùa.

15- Ñöùc Kính sôï: Trong Ñeàn thôø meï ñaõ toû söï kính sôï Chuùa: “naøy con, vì sao Con laøm cho chuùng ta nhö theá?”(Lc2,48)

16- Ñöùc Töû teá: Söï töû teá cuûa meï laø ôû laïi ñoä ba thaùng ñeå chaêm soùc giuùp ñôõ baø EÂlizabet, laø linh hoàn toâi ngôi khen Chuùa!

17- Ñöùc Ñôn sô: Meï ñaõ caàu xin moät caùch ñôn giaûn: “ Naøy toâi laø toâi tôù Chuùa, xin haõy thöïc hieän nôi toâi theo...”

18- Ñöùc Bieát ôn: Khi Meï daâng mình cho Chuùa: “Ngöôøi yeâu cuûa toâi trao hieán cho toâi vaø toâi hieán thaân cho Ngöôøi. (Dtc 2, 16) Ñôøi soáng cuûa Meï laø moät ñôøi soáng taï ôn.

 

 

 

 

   KINH THAÙNH HOÙA CAÙC GIA ÑÌNH

   Laïy Thaùnh gia laø göông maãu ñôøi soáng gia ñình, coâng bình vaø yeâu thöông. / Xin cho Gia ñình chuùng con neân nôi ñaøo taïo caùc nhaân ñöùc / soáng trong hieàn hoøa, phuïc vuï vaø caàu nguyeän./ Xin cho chuùng con xaây döïng Gia ñình thaønh nôi an uùi / trong cuoäc ñôøi ñaày thöû thaùch,/ bieát soáng göông maãu trong Gia ñình / ñeå goùp phaàn vaøo vieäc xaây döïng Giaùo hoäi vaø coäng taùc trong vieäc phaùt trieån Xaõ hoäi.

   Xin Ba Ñaáng luoân hieän dieän trong Gia ñình chuùng con,/ khi vui cuõng nhö luùc buoàn,/ khi laøm vieäc cuõng nhö luùc nghi ngôi,/ khi lo aâu cuõng nhö luùc hy voïng,/ vaø moïi luùc thaêng traàm trong cuoäc soáng./ cho chuùng con luoân ca ngôïi Chuùa trong moïi luùc./ Ñeå hoâm nay vaø ngaøy sau ñöôïc keát hôïp vaø xum hoïp vôùi Ba Ñaáng trong Nöôùc Trôøi./ Amen.