mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay5245
mod_vvisit_counterHôm Qua5408
mod_vvisit_counterTuần Này28837
mod_vvisit_counterTuần Trước23895
mod_vvisit_counterTháng Này22416
mod_vvisit_counterTháng Trước142348
mod_vvisit_counterTất cả16654556

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)DOI SONG MOI TRONG THAN KHÍ = DOI MOI TRONG THANH THAN PDF Print E-mail

                   ÑOÅI MÔÙI TRONG THAÙNH THAÀN

                     ÑÔØI SOÁNG MÔÙI TRONG ÑÖÙC KITOÂ

                                    -----oOo-----

* Soáng trong Thaàn Khí hay xaùc thòt: (Galat 5, 16- 24)

   Neáu nhôø Thaàn Khí, anh em dieät tröø nhöõng haønh vi cuûa con ngöôøi ích kyû nôi anh em, thì anh em seõ ñöôïc soáng.   (Rom 8, 13)

 

1/ Baïn caàn taêng Chuùa laø Thaâøn Khí trong baïn: Ngaøi muoán hoøa laãn chính Ngaøi vôùi con ngöôøi. Thaát baïi cuûa Adam vaø Evaø laø hoï ñaõ khoâng ñeå Chuùa thöïc hieän muïc ñích aáy. Hoï bò taùch xa khoûi Chuùa, bò xaùc thòt xaâm chieám, neân Chuùa maát ñi choã ñöùng trong hoï.

2/ Keát quaû laø hoï sa ngaõ, lìa khoûi söï hieän dieän cuûa Chuùa: baïn cuõng vaäy: coù bao nhieâu taät xaáu vaø ñam meâ vaãn coøn ñang chieám choã trong baïn, neân Chuùa bò maát choã ñöùng. Neáu Thaàn Khí Chuùa môû maét cho baïn moät tí, baïn seõ thaáy caù tính baïn ñang chieám choã cuûa Chuùa.

3/ Loøng con ngöôøi gioáng nhö keïo cao su deã dính: nhö deã bò dính vaøo neáp soáng deã daõi, buoâng tuoàng, dính vaøo tham voïng rieâng tö. Moät khi ñaõ dính chaët vaøo moät taät xaáu naøo, baïn khoâng coù theå yeâu Chuùa moät caùch ñuùng ñaén ñöôïc vaø daàn daàn baïn xa Chuùa.

4/ Ví duï moät ngöôøi coù theå ñöôïc cöùu trong naêm naêm: ba naêm ñaàu hoï raát toát, nhöng hai naêm sau hoï coù taät xaáu vaø sa suùt. Maëc daàu hoï vaãn ñi Nhoùm, caàu nguyeän vaø phuïc vuï; nhöng beân trong ngöôøi aáy ñaõ sa ngaõ. Caùi bình chöùa ñöïng Chuùa cuûa ngöôøi aáy ñaõ bò luõng roài.!

5/ Veà phöông dieän tích cöïc, söï tieán tôùi trong Thaàn Khí: laø taäp neát toát, boû moïi taät xaáu, coù Chuùa chieám ñoaït hoaøn toaøn tö töôûng vaø haønh ñoäng cuûa baïn. Ví du: moät ngöôøi coù tính noùi nhieàu chieám ñoaït, heã gaëp ai laø noùi nhö caùi maùy. Neáu muoán ñoåi môùi vaø lôùn leân trong Thaùnh Thaàn ngöôøi ñoù phaûi boû taät ñoù ñi!

6/ Baïn thöôøng nghó raèng luoân ñi tham döï Nhoùm: caàu nguyenä soát saéng, nghe nhieàu baøi giaûng laø coù Chuùa, taêng tröôûng trong Thaùnh Thaàn. Khoâng, coù theå coøn laø trôû ngaïi, vì Chuùa muoán baïn boû ngay ñi nhöõng tham –saân- si trong con ngöôøi cuûa baïn môùi tieán ñöôïc.

7/ Nhieàu Tín höõu ñöôïc giaûi phoùng khoûi toäi vaãn chöa ñuû: maø coøn döùt boû moïi ñieàu laøm caûn trôû Chuùa chieám höõu baïn. Baïn khoâng phaûi chæ trong saïch maø coøn phaûi thuaàn khieát nöõa. Baïn ñöøng ñeå baát cöù ñieàu gì khaùc hôn laø ñeå Chuùa chieám höõu mình. Luùc ñoù baïn môùi tieán boä trong Chuùa Thaùnh Linh. ñöôïc !

8/ Baïn phaûi lieân tuïc hoûi mình laø: toâi coù ñang laáy ñi nhieàu ñieàu khoâng toát khoûi mình khoâng? Neáu coù laø ñang tieán tôùi trong Thaàn Khí. Söï tieán boä trong Thaùnh Thaàn veà maët tích cöïc laø gia taêng chaát Chuùa(yeáu toá), veà maët tieâu cöïc laø suy giaûm chính mình (cheát ñi, thanh taåy)

9/ Cheát ñi cho chính mình laø gì? laø boû ñi tính kieâu ngaïo, boû noùi chuyeän taàm phaøo, boû tính noùng naûy, boû ñi loøng tham tieàn baïc cuûa caûi...moãi ngaøy moät chuùt. Khi baïn boû ñi caùc taät xaáu aáy laø cheát ñi vaø lôùn leân trong Chuùa Thaùnh Thaàn.

10/ Khi baïn boû ñöôïc caùc taät xaáu laø: tình yeâu Chuùa ñang haønh ñoäng trong baïn, Ngaøi thuùc ñaåy(eùp) loøng baïn höôùng veà Chuùa vaø Thaùnh Thaàn coù cô hoäi haønh ñoäng trong baïn. Chính baïn seõ ñöôïc soi saùng vaø nhaän thaáy ñieàu ñoù thì Thaùnh Thaàn seõ taêng cöôøng hoaït ñoäng vaø taät xaáu rôøi khoûi baïn.

11/ Chuùa noùi vôùi caùc moân ñeä : “Heã ai trong caùc ngöôi khoâng töø boû moïi söï mình coù thì khoâng theå laøm moân ñeä Ta ñöôïc. (Lc 14, 33)

Ngaøi coù yù noùi Thaùnh Thaàn phaûi ñöôïc hoaøn thaønh trong baïn vaø nhieàu ñieàu seõ phaûiõ ûloaïi boû. Heã loøng baïn môû ra höôùng veà Chuùa thì TT seõ thöïc hieän maàu nhieäm thaäp giaù trong baïn nhö Ngaøi ñaø laøm treân Thaäp giaù.

   Keát luaän: Laáy ñi taát caû nhöõng ñieàu veà xaùc thòt ñaõ neâu ôû treân laø baïn ñaõ haèng ngaøy haèng cheát vaø söï lôùn leân trong Thaùnh Thaàn seõ gia taêng, nhö lôøi thaùnh Phaoloâ noùi: Ngöôøi Tín höõu khoâng phaûi cheát khi taét hôi, maø haèng ngaøy ta haèng cheát. Khi ta cheát cho toäi loãi laø ta ñang Soáng cho Ñöùc Chuùa Trôøi. Toâi Soáng khoâng phaûi laø toâi Soáng maø chính Chuùa Soáng trong toâi.

                                                                          

                                             Caûm Nghieäm Leã Chuùa Thaùnh Thần Hiện Xuống

                                                                 Pteá: Nguyeãn Ñònh

 

                                   ****************

 

-