mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay12401
mod_vvisit_counterHôm Qua21651
mod_vvisit_counterTuần Này46100
mod_vvisit_counterTuần Trước73753
mod_vvisit_counterTháng Này389473
mod_vvisit_counterTháng Trước449567
mod_vvisit_counterTất cả27398113

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)VAN HOA VA GIA DINH = GAP GO CHIA SE TRONG GIA DINH PDF Print E-mail

     GAËP GÔÕ, CHIA SEÛ TRONG GIA ÑÌNH

                              ---oOo---

1/ Caùi haïi cuûa thieáu gaëp gôõ, chia seû :

a/ Khoâng hieåu nhau, sinh ra hieåu laàm, neân thieáu thoâng caûm, kính troïng vaø bieát ôn.

b/ Con chaùu thieáu côûi môû neân beõn leõn. kheùp kín, khoâng muoán boäc loä, cheâ bai nhau.

c/ Khoâng khen thöôûng ñuùng luùc seõ laøm ngöôøi khaùc bôùt böïc roïc vaø taêng nieàm vui.

                                                                                                            (Gal 6, 1-4)

 

2/ Côûi môû vaø khuyeán khích laãn nhau:

a/ Caøng gaàn guõi nhau caøng nhaõ nhaën, toân troïng vaø bieát ôn nhau nhö thaáy boâng hoa ñeïp.

b/ Caàn moät lôøi caùm ôn chaân thaønh, caâu noùi ñeïp loøng: Lôøi noùi khoâng maát tieàn mua...

                                                                                                            (Gal. 5, 22)

 

3/ Traùnh la raày giöõa vôï choàng, con chaùu:

a/ Baïn traùnh la raày vôï... con chaùu hôn laø vui veû thoâng caûm khi laøm khoâng vöøa yù mình.

b/ Baïn caàn quan taâm ñeå yù ñeán con nhaùu nhö laø baïn beø nôi laøm vieäc. Vôï choàng cuõng vaäy.

c/ Ñöøng laøm cho nhau thaát voïng khi bò ngöôøi khaùc khoâng hieåu vaø quan taâm ñeán mình.

d/ Vôï choàng seõ böïc töùc, ngang böôùng vaø con chaùu seõ quaäy phaù trong gia ñình..., boû nhaø ra ñi.

e/ Maät maøy nhaên nhoù, khoâng noùi, laøm thinh, thôû daøi, khoâng nghe caøng nguy haïi lôùn.

g/ Traùnh thaùi ñoä quaù gaét gao, hoaëc nuoâng chieàu, khaét khe quaù ñaùng ñeàu baát lôïi.

                                                                                    (EÂph 4, 1-4;   Col 3, 12-15)

 

4/ Laéng nghe ñieàu con chaùu noùi:

a/ Vì raát coù lôïi cho ta, duø luùc baïn khoâng thaùây thoaûi maùi hay böïc roïc trong sôû laøm .

b/ Neân coù söï hoã töông, ñöøng chæ mong luùc naøo noù cuõng laøm vui veû thoûa maõn cho mình.

c/ Baïn neân taïo cho gia ñình coù baâuø khoâng khí vui töôi cho nhau vaø caàn coù nhau.

                                                                                                (Math 5, 13-16)

 

Toùm laïi, gaëp gôõ, chia seû trong gia ñình laø phöông theá raát quan troïng vaø caàn thieát trong moïi hoøan caûnh ñeå cuùu vaõn moò baát traéc xayû ra; nhöng caàn coù taâm hoàn thaät khieâm toán, laéng nghe vaø caàu nguyeän ñeå Chuùa Thaùnh Thaàn daãn daét vaø laøm vieäc.

         Moïi ngöôì phaûi queân mình gioáng Chuùa Gieâsu ñaõ laøm göông, nhö vaäy khoù coù söï chia reõ vaø ñoå vôõ xaûy ra, neáu coù söï kieân nhaãn vaø thöïc haønh lieân tuïc vôùi ôn treân.

 

                                                                                                Ngaøy Muïc Vuï Gia ñình 19-06-2004

                                                                                                          Ptế: GBM Định Nguyễn