mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay4767
mod_vvisit_counterHôm Qua19224
mod_vvisit_counterTuần Này61927
mod_vvisit_counterTuần Trước84174
mod_vvisit_counterTháng Này93214
mod_vvisit_counterTháng Trước83715
mod_vvisit_counterTất cả27728730

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)NHUNG BAI VE DUC ME# 2= TÔNG THU KINH MAN COI PDF Print E-mail

 

                                   

 

ÑÖÙC THAÙNH CHA GIOAN PHAOLOÂ II :    ducme3

                          TRONG TOÂNG THÖ KINH MAÂN COÂI

                                   ÑÖÙC TRINH NÖÕ MARIA

              Höôûng öùng lôøi môøi goïi

                           CUÛA GIAO HỘI VIỆT NAM

                                   Ban haønh ngaøy 16/10/2002

 

 

Tröôùc moãi chuïc kinh cuûa Maàu nhieäm: NAÊM SÖÏ VUI – NAÊM SÖÏ SAÙNG – NAÊM SÖÏ THÖÔNG – NAÊM SÖÏ MÖØNG, ngöôøi Höôùng daãn seõ ngaém (xöôùng) leân töøng Maàu nhieäm, roài ñoïc moät, hai caâu Kinh thaùnh phuø hôïp vôùi Maàu nhieäm aáy.      Im laëng trong giaây laùt, moïi ngöôøi cuøng suy nieäm maàu nhieäm naøy vôùi hai yù töôûng nhö sau:

 

1/ CHUÙA COÙ YÙ NOÙI GÌ VÔÙI TOÂI QUA LÔØI CHUÙA VÖØA NGHE?

2/ TOÂI ÑANG SOÁNG VAØ SEÕ SOÁNG LÔØI CHUÙA ÑOÙ NHÖ THEÁ NAØO?

 

Suy nieäm chöøng moät phuùt, roài ñoïc kinh Laïy Cha, laàn haït nhö thöôøng.

 

 

Sau moãi Maàu nhieäm Vui – Saùng – Thöông – Möøng , moïi ngöôøi cuøng ñoïc chung :

                                 KINH ÑÖÙC MEÏ MAÂN COÂI

Laïy Raát Thaùnh Ñoàng Trinh Maria / chuùng con troâng caäy Meï laø Ñaáng hay thöông giuùp/ nhöõng keû phaûi ñau khoå vaø keû khoâ khan / luoân gìn giöõ caùc keû laøm con Chuùa / vaø hay ban moïi ban moïi ôn laønh cho nhöõng ai coù loøng kính meán Chuùa trong ngaøy hoâm nay.

Chuùng con xin Ñöùc Meï maân Coâi caàu cho chuùng con / ñaùng chòu laáy nhöõng söï Chuùa Kitoâ ñaõ höùa.//

 

Laïy Chuùa, chuùng con xin vì coâng nghieäp Ñöùc Gieâsu con Chuùa / ñaõ laáy söï cheát vaø soáng laïi cuûa Ngöôøi ñeå cöùu chuoäc chuùng con / Xin Chuùa ban söùc maïnh vaø beàn ñoã / ñeå chuùng con sieâng naêng suy ngaém nhöõng söï Maàu Nhieäm Raát Thaùnh Maân Coâi / vaø ñöôïc baét chöôùc soáng theo nhöõng Maàu nhieäm aáy / ñeå chuùng con ñaùng ñöôïc laõnh nhaän hoàng phuùc Chuùa ñaõ höùa ban. / Vì coâng nghieäp Chuùa Gieâsu, Con Chuùa / laø Ñaáng haèng soáng haèng trò cuøng Chuùa Cha vaø Chuùa Thaùnh Thaàn ñôøi ñôøi chaúng cuøng ./ Amen...                                                                                                       

                                                                                                               Ptế Nguyễn Định