mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay2708
mod_vvisit_counterHôm Qua11365
mod_vvisit_counterTuần Này14073
mod_vvisit_counterTuần Trước79228
mod_vvisit_counterTháng Này103282
mod_vvisit_counterTháng Trước339420
mod_vvisit_counterTất cả17323074

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)CẢM NGHIỆM SỐNG LC -THỨ NĂM CN1MV-A PDF Print E-mail

qua1955 .
Chia sẻ Lòi Chúa - Thứ Năm 5-12-19

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mátthêu.(7: 21, 24-27)

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Không phải tất cả những ai nói với Ta, "Lạy Chúa, lạy Chúa!", là được vào nước trời, nhưng chỉ có người thực hiện ý Cha Ta ở trên trời, kẻ ấy mới được vào nước trời.
"Vậy ai nghe những lời Ta nói đây và đem ra thực hành, thì giống như người khôn ngoan, đã xây nhà mình trên đá; mưa có đổ xuống, nước có tràn vào, gió bão có thổi đến và lùa vào nhà đó, nhà vẫn không sập, vì nhà ấy được xây trên nền đá. Và hễ ai nghe những lời Ta nói đây mà không đem ra thực hành, thì giống như người ngu đần, xây nhà mình trên cát, khi mưa sa nước lũ, gió thổi và lùa vào nhà đó, nhà sẽ sập và sẽ trở nên đống hoang tàn."

SỐNG VÀ CHIA SẺ:

Chúa Giêsu đã nói: "Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu."(Mt. 24, 35) Những gì Chúa Giêsu đã giảng dạy cho những đám đông ngày xưa vẫn áp dụng cho bất cứ ai trên toàn thế giới ngày nay.

Những gì Chúa Giêsu đã giảng dạy và loan tuyền về Nước Trời đã được ghi lại trong Kinh thánh. Khi tôi đọc Kinh thánh, Chúa Giêsu đã nói với tôi và tôi nên lắng nghe ngài. Sau đó tôi phải mang lời của Chúa áp dụng vào đời sống hàng ngày.

Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa. Nếu tôi lắng nghe Ngài là tôi lắng nghe Lời của Thiên Chúa. Chúa Giêsu là "Ngôi Lời Thiên Chúa".(Ga. 1, 1) Lời của Chúa Giêsu sẽ ban cho tôi sự sống đời đời như Thánh Phêrô đã thưa với Ngài: "Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời."(Ga. 6, 68)

Chúa Giêsu đã dạy về vấn đề quan trọng để vào Nước Trời là sống theo lời của Người. Nếu tôi hành động theo lời của Chúa Giêsu, đó là một cách chắc chắn để được lên trời sau cuộc sống này. "Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa."(Lc. 11, 28)

Lắng nghe lời Chúa nhưng không vâng lời sẽ dẫn con người đến sự hủy diệt. Ông Ađam và bà Eva không vâng lời Thiên Chúa. Đau khổ và cái chết mang đến trong thế gian. Vua Sa-un đã không vâng lời Thiên Chúa, ngai vàng của ông đã bị lấy đi khỏi ông, và nhiều câu chuyện cũng tương tự như vậy.

Không vâng lời Chúa Giê-su sẽ làm mất Nước Trời. Ai sẽ là người khôn ngoan hay là kẻ ngu dại? Chúa Giêsu đã dạy nó rõ ràng.

Thiên Chúa là tình yêu. Chúa Giêsu đã nói: "Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy."(Ga. 15, 14)

Bình an của Chúa Kitô!

Đaminh Quag Hoàng, người Kitô hữu.

--

Bible sharing - Thursday 12-5-19

Gospel MT 7: 21, 24-27

Jesus said to his disciples: "Not everyone who says to me, 'Lord, Lord,' will enter the Kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father in heaven.
"Everyone who listens to these words of mine and acts on them will be like a wise man who built his house on the rock. The rain fell, the floods came, and the winds blew and buffeted the house. But it did not collapse; it had been set solidly on rock. And everyone who listens to these words of mine but does not act on them will be like a fool who built his house on sand. The rain fell, the floods came, and the winds blew and buffeted the house. And it collapsed and was completely ruined."

Reflection!

Jesus said, "Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away."(Mt. 24, 35) What Jesus taught the crowds still applies to anyone in the whole world today.

What Jesus taught and preached about the Kingdom of heaven was recorded in the Holy Bible. When I read the Holy Bible, Jesus spoke to me and I should listen to it. Then I have to bring his word into my daily.

Jesus is the Son of God. If I listen to him, I listen to the word of God. Jesus is "the Word of God."(Jn. 1, 1) The word of Jesus will give me eternal life as Peter said to Him, " "Master, to whom shall we go? You have the words of eternal life."(Jn. 6, 68)

Jesus taught about the important matter to enter the Kingdom of heaven is to live his word. If I act on the word of Jesus, it is a sure way to go to heaven after this life. "Blessed are those who hear the word of God and observe it."(Lk. 11, 28)

Listening to the word of God but disobeying it will lead the human to destruction. Adam and Eve disobey the word of God. Suffering and death brought into the world. King Saul disobeyed the word of God, his throne was taken away from him, and more stories like so.

Disobeying the word of Jesus would cause the loss of the Kingdom of heaven. Who is a wise or a fool? Jesus taught it clear.

God is love. Jesus said, "If you love me, you will keep my commandments."(Jn. 15, 14)

Peace of Christ!

Dominic Quag Hoang, a Christian.