mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay901
mod_vvisit_counterHôm Qua8259
mod_vvisit_counterTuần Này27904
mod_vvisit_counterTuần Trước63185
mod_vvisit_counterTháng Này291188
mod_vvisit_counterTháng Trước339361
mod_vvisit_counterTất cả17850341

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)CẢM NGHIỆM SỐNG LC - THỨ NĂM CN33TN-C PDF Print E-mail

qua1955

CẢM NGHIỆM SỐNG&Chia sẻ Lời Chúa - Thứ Năm 21-11-19

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. (19: 41-44)

              *SỐNG TỈNH THỨC*

Khi ấy, Chúa Giêsu đến gần Giêrusalem, trông thấy thành thì Người khóc thương thành ấy mà rằng: "Chớ chi hôm nay ngươi hiểu biết sứ điệp mang hoà bình lại cho ngươi! Nhưng giờ đây, sứ điệp ấy bị che khuất khỏi mắt ngươi. Vì sẽ đến ngày quân thù đắp luỹ bao vây ngươi, xiết chặt ngươi tứ bề. Chúng sẽ tàn phá ngươi bình địa, ngươi cùng con cái ở trong thành. Chúng sẽ không để lại hòn đá nào trên hòn đá nào, vì ngươi đã không nhận biết giờ ngươi được thăm viếng "

Suy niệm/SỐNG VÀ CHIA SẺ

Chú thích của USCCB như sau:

* [19: 41-44] Lời than thở về Giêrusalem chỉ được tìm thấy ở Luca. Khi không chấp nhận Chúa Giêsu (Đấng trung gian hòa bình), Giêrusalem sẽ không tìm thấy hòa bình mà sẽ trở thành nạn nhân của sự tàn phá.

* [19: 43-44] Thánh Luca có thể mô tả thảm họa thực sự xảy ra ở Giêrusalem vào năm 70 sau khi nó bị người La Mã phá hủy trong cuộc nổi dậy đầu tiên.

Những gì Chúa Giêsu đã báo trước về đền thờ Giêrusalem thực sự đã xảy ra vào năm 70. Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, Đấng Cứu Thế đã đến để cứu loài người qua những lời giáo huấn của Ngài.

Những gì Chúa Giêsu nói là lời của sự thật. "Vậy, Đức Giê-su nói với những người Do-thái đã tin Người: "Nếu các ông ở lại trong lời của tôi, thì các ông thật là môn đệ tôi; các ông sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ giải phóng các ông."(Ga. 8, 31-32) Lời Chúa sẽ giải thoát con người khỏi những sai lầm, tội lỗi, sự hủy diệt đời đời.

Lời của Chúa Giêsu là ban sự sống đời đời. Ông Simon Phê-rô đã thưa với Chúa Giêsu rằng: ""Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời.69 Phần chúng con, chúng con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa."(Ga. 6, 68-69).

Thiên Chúa là tình yêu và sai Con Một đến thế gian để mang lại sự sống và bình an. Chúa Giêsu là hoàng tử bình an (Is 9, 5). Tại sao không có hòa bình trên thế giới?

Trong đoạn Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã đưa ra câu trả lời của ngài. Người Do Thái không biết Giêsu là ai và từ chối những lời giảng dạy của ngài. Họ không nhận biết Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa. Họ mở mắt nhưng không biết Chúa Giêsu.

Một cái gì đó che mắt họ như sự kiêu ngạo, thiếu hiểu biết, ích kỷ, ham muốn, những tên phản Kitô, giảng dạy sai lạc từ thế giới bởi các ngôn sứ giả ... yêu mến thế tục và những thứ thuộc về nó. "Anh em đừng yêu thế gian và những gì ở trong thế gian. Kẻ nào yêu thế gian thì nơi kẻ ấy không có lòng mến Chúa Cha, vì mọi sự trong thế gian: như dục vọng của tính xác thịt, dục vọng của đôi mắt và thói cậy mình có của, tất cả những cái đó không phát xuất từ Chúa Cha, nhưng phát xuất từ thế gian."( 1 Ga. 2, 15-16)

Khiêm tốn và học hỏi những lời dạy của Chúa Giêsu sẽ tìm thấy sự bình an trong tâm hồn, đặc biệt là sự sống vĩnh cửu sau cuộc sống này mặc dù thế giới không bao giờ bình an.

Bạn thân mến của tôi trên thế giới,

Chúa Giêsu đã đến thế giới hơn hai ngàn năm trước để mang sự sống và sự bình an của Thiên Chúa cho thế giới, lời giảng dạy của Ngài vẫn còn được rao giảng đến ngày nay, bạn có nghe thấy tiếng nói của ngài không?

"Nếu hôm nay các người nghe tiếng Ta, xin đừng cứng lòng nữa."(TV. 95, 8)

Bình an của Chúa Kitô!

Đa-Minh Quang Hoàng, người Kitô hữu.

--

Bible sharing - Thursday 11-21-19

Gospel LK 19: 41-44

As Jesus drew near Jerusalem, he saw the city and wept over it, saying, "If this day you only knew what makes for peace– but now it is hidden from your eyes. For the days are coming upon you when your enemies will raise a palisade against you; they will encircle you and hem you in on all sides. They will smash you to the ground and your children within you, and they will not leave one stone upon another within you because you did not recognize the time of your visitation."

Reflection!

The footnote of USCCB as the followings:

* [19:41–44] The lament for Jerusalem is found only in Luke. By not accepting Jesus (the one who mediates peace), Jerusalem will not find peace but will become the victim of devastation.

* [19:43–44] Luke may be describing the actual disaster that befell Jerusalem in A.D. 70 when it was destroyed by the Romans during the First Revolt.

What Jesus foretold about the temple of Jerusalem truly happened in A.D. 70. Jesus is the Son of God, a Savior came to save humankind through his teachings.

What Jesus said is the truth. The word of Jesus is the truth. "Jesus then said to those Jews who believed in him, "If you remain in my word, you will truly be my disciples, and you will know the truth, and the truth will set you free."(Ga. 8, 31-32) It will set the human to be freed from errs, sins, destruction.

The word of Jesus is for eternal life. Simon Peter answered Jesus, "Master, to whom shall we go? You have the words of eternal life. We have come to believe and are convinced that you are the Holy One of God." (Ga. 6, 68-69).

God is love and sent the Son to bring life and peace. Jesus is the prince of peace (Is. 9, 5). Why is there no peace in the world?

In today's Gospel, Jesus gave his answer. The Jews did not know who Jesus was and rejected his words. They did not recognize Jesus as the Son of God. They opened eyes but not see Jesus.

Something covered their eyes like arrogance, ignorance, selfishness, lust, the anti-Christs, false teaching from the world by false prophets... loving the world and things belonging to it. "If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, sensual lust, enticement for the eyes, and a pretentious life is not from the Father but is from the world."(1 Jn. 2, 15-16)

Being humble and learning the teachings of Jesus will find peace of the heart, especially eternal life after this life although the world is never at peace.

My dear friends in the world,

Jesus came to the world for more than two thousand years ago to bring his life and peace of God to the world, his teaching is still preaching today, do you hear his voice?

"If today you hear his voice, harden not your heart."(Ps. 95, 8)

Peace of Christ!

Dominic Quang Hoang, a Christian.