mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay3799
mod_vvisit_counterHôm Qua8084
mod_vvisit_counterTuần Này49948
mod_vvisit_counterTuần Trước84740
mod_vvisit_counterTháng Này250047
mod_vvisit_counterTháng Trước339361
mod_vvisit_counterTất cả17809200

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)DOI SONG MOI TRONG THAN KHI #1 =TINHCHUA PDF Print E-mail

 

1-  CM NGHIỆM TÌNH CHÚA YÊU TÔI

 

1- ñÙc Tin cûa ngÜÖì Tín h»u trÙÖc tiên là m¶t s¿ nhìn nhÆn ng« ngàng Thiên Chúa Çã yêu ta trܧc. Chúa không yêu ta m¶t cách chung chung, mà yêu m‡I ngÜ©I b¢ng m¶t tình yêu Ƕc nhÃt và riêng tÜ.

2- TÃt nhiên Ngài m©I g†I, lay Ƕng tôi, nhÜng Ngài không ép bu¶c tôi, xua Çu°I tôi ra khÕi tôi. Trái låi Ngài làm cho tôi l§n lên trong t¿ do. Ngài Çã gieo vào lòng tôi và Çang m†c lên hoa trái.

3- L©I nói ÇÀu tiên vŠ tình yêu Ngài tôi ch£ng có, n‰u Ngài không ti‰p tøc yêu tôi, tôi Çã không tÒn tåi.

4- Tôi không phäi chÌ là con cháu cûa Abraham mà còn cûa Giacop, theo giÃc mÖ 28 KhªI nguyên. Này Ta ª v§I ngÜÖi...Ta së gi» gìn ngÜÖi...Ta së không bÕ ngÜÖi. Gia-cop tÌnh giÃc và nói: ‘Quä th¿c có ñÙc Chúa ª nÖi này mà tôI không bi‰t! ‘ (Kn.28,15-16)

5- Thiên Chúa ª Çó, trong bi‰n cÓ này, trong cu¶c g¥p g« n†... th‰ mà tôi ch£ng hay. Thiên Chúa hiŒn diŒn kín Çáo ljn Ƕ thÜ©ng tôi khó nhÆn ra Ngài. ñi vào ÇÙc tin khi suy niŒm là chú š ljn cº chÌ nhÕ mà Chúa Çi qua.

6- Quy‰t ÇÎnh trª vŠ theo Chúa m©I g†I và thÃy Ngài nâng Ç« cø th‹ cho mình Çi, dù còn Çang g¥p nhiŠu khó khæn, nhÜng vÅn v»ng niŠm tin và ÇÜ®c bình an.

(Luca 15, 11-31/NgÜ©I Cha nhân hÆu )

7- Noi theo tình yêu cûa Chúa nhÜ thánh Boscô. Phäi thÃy tình thÜÖng cûa Chúa nÖi ta mà yêu ngÜ©I chung quanh: v® chÒng, con, khu xóm bån bè. Boscô xin m¶t tråi cäi huÃn cho anh em Çi Picnic rÒi bäo Çäm cho h† trª vŠ.

8- Ch‰t cho cái tôi cûa mình hàng ngày m§I khó, tình yêu phäi hy sinh tØ cái nhÕ Çã rÒi m§I t§I cái l§n ÇÜ®c.

-         

(còn tiếp)